Γενική γραμματεία καταναλωτή

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς [1] είναι:

 • η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών,
 • η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων τους,
 • η προαγωγή της πληροφόρησης και επιμόρφωσής τους ώστε να επηρεάζουν σε όφελός τους τις εξελίξεις στην αγορά,
 • η υποστήριξη της οργάνωσής τους σε ενώσεις καταναλωτών και της ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν, και
 • η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Σκοπός επίσης είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών και του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και ιδίως:

 1. η μελέτη του επιπέδου και του τρόπου διαμόρφωσης τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών,
 2. η διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων, ερευνών και τιμοληψιών σε κάθε στάδιο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και
 3. η άρση περιορισμών και εξάλειψη καταχρηστικών πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς:

 • Εισηγείται τη χάραξη και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή και των κανόνων λειτουργίας της αγοράς.
 • Μεριμνά για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του καταναλωτή και λειτουργίας της αγοράς.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς:

 1. Προβαίνει στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτή.
 2. Ενημερώνει τους καταναλωτές για ζητήματα της καταναλωτικής νομοθεσίας, ιδίως μέσω της ιστοσελίδας της και της τηλεφωνικής γραμμής 1520 και

Επιλαμβάνεται των προβλημάτων που οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν στις συναλλαγές τους τόσο με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όσο και με τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής του δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.Βιβλιογραφία

 1. Γενικής Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή