Νομικό πλαίσιο προγράμματος αναδιάρθρωσης & μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων παρατίθεται πιο κάτω:

  • ΚΥΑ 306206 / 10 (ΦΕΚ 1896/B/2010) "Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα"
  • ΥΑ 306252 / 10 (ΦΕΚ 1972/B/2010) Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ. 306206 /3 − 12 − 2010 Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα"
  • Κανονισμός Συμβουλίου 1234/2007 "Θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)"
  • Κανονισμός Επιτροπής 555 / 2008 "Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα"
  • Κανονισμός Συμβουλίου 479/2008 "Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999"