Νομικό πλαίσιο προγράμματος εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων παρατίθεται πιο κάτω:

  • KYA 347970 / 08 (ΦΕΚ 2508 / Β / 2008) "Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα."
  • YA 284984 / 10 (ΦΕΚ 1072 / Β / 2010) "Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 347970 / 08.12.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα’’."
  • Κανονισμός Συμβουλίου 1234/2007 "Θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)"
  • Κανονισμός Επιτροπής 555 / 2008 "Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα"
  • Κανονισμός Συμβουλίου 479/2008 "Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999"