Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου ή εξαγωγής"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
Γραμμή 16: Γραμμή 16:
 
#Παραπέμπουν σε εκθέσεις εξέτασης ή δελτία χημικής ανάλυσης.
 
#Παραπέμπουν σε εκθέσεις εξέτασης ή δελτία χημικής ανάλυσης.
 
#Απαραίτητη για την έκδοση πιστοποιητικού είναι η υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα ως προς την η καταλληλότητα του εμπορεύματος για συγκεκριμένη χρήση.
 
#Απαραίτητη για την έκδοση πιστοποιητικού είναι η υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα ως προς την η καταλληλότητα του εμπορεύματος για συγκεκριμένη χρήση.
#Χαρακτηρίζονται από μονοσήμαντο κωδικό, με τα ακόλουθα πεδία : (α) αύξων αριθμός πιστοποιητικού (β) έτος (γ) κωδικός υπηρεσίας ΓΧΚ (δ) κωδικός τμήματος.
+
#Χαρακτηρίζονται από μονοσήμαντο κωδικό, με τα ακόλουθα πεδία :
 +
#*αύξων αριθμός πιστοποιητικού
 +
#*τος
 +
#*κωδικός υπηρεσίας ΓΧΚ
 +
#*κωδικός τμήματος.
 
#Τα "Σχέδια" των πιστοποιητικών αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο αρχείο κάθε Υπηρεσίας. Τα σχετικά με την έκδοση των πιστοποιητικών παραστατικά (π.χ. πρωτόκολλα δειγματοληψίας, αντίγραφα τιμολογίων, εκθέσεις εξέτασης) φυλάσσονται από την Υπηρεσία του ΓΧΚ  που έχει εκδόσει το πιστοποιητικό και αρχειοθετούνται με τρόπο που καθορίζεται από την ίδια.
 
#Τα "Σχέδια" των πιστοποιητικών αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο αρχείο κάθε Υπηρεσίας. Τα σχετικά με την έκδοση των πιστοποιητικών παραστατικά (π.χ. πρωτόκολλα δειγματοληψίας, αντίγραφα τιμολογίων, εκθέσεις εξέτασης) φυλάσσονται από την Υπηρεσία του ΓΧΚ  που έχει εκδόσει το πιστοποιητικό και αρχειοθετούνται με τρόπο που καθορίζεται από την ίδια.
 
#Έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Για τα μη ευαλλοίωτα/ευπαθή προϊόντα ο χρόνος αυτός είναι έξή (6) μήνες. Για τα ευαλλοίωτα/ευπαθή προϊόντα ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού καθορίζεται από τη Χημική Υπηρεσία, αλλά  δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
 
#Έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Για τα μη ευαλλοίωτα/ευπαθή προϊόντα ο χρόνος αυτός είναι έξή (6) μήνες. Για τα ευαλλοίωτα/ευπαθή προϊόντα ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού καθορίζεται από τη Χημική Υπηρεσία, αλλά  δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Τελευταία αναθεώρηση της 09:45, 24 Ιουνίου 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2345/95 ΦΕΚ 211/Α/95, το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) είναι αρμόδιο για την έκδοση πιστοποιητικών, στα πλαίσια της παροχής της συνδρομής του σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες για την επίλυση χημικών ή τεχνικών ζητημάτων.

Η έκδοση πιστοποιητικών από τις υπηρεσίες του ΓΧΚ βρίσκει εφαρμογή κυρίως κατά την εξαγωγή, με σκοπό τη διευκόλυνση των εξαγωγέων και την προώθηση των εξαγωγών.

Πιστοποιητικά ελέγχου ή εξαγωγής

Τα πιστοποιητικά καλούνται κατά περίπτωση "Πιστοποιητικά Ελέγχου" ή "Πιστοποιητικά Εξαγωγής". Η χρήση των ανωτέρω όρων είναι απαραίτητη, ώστε να διαφοροποιούνται από τα "Πιστοποιητικά" που χορηγούν οι Φορείς Πιστοποίησης κατά την πιστοποίηση προϊόντων. Κατά περίπτωση μπορεί να συνδυάζονται με τη λέξη "Πιστοποιητικό" εξειδικευμένοι όροι, που δείχνουν τη συμμόρφωση του προϊόντος με συγκεκριμένη νομοθεσία π.χ. "Πιστοποιητικό καταλληλότητας για υλικά σε επαφή με τρόφιμα".

Τα πιστοποιητικά δεν είναι εκθέσεις εξέτασης αλλά ξεχωριστά έγγραφα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τα εξής :

 1. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και σε απόλυτη αντιστοιχία με το προϊόν ή εμπόρευμα στο οποίο αναφέρονται.
 2. Εκδίδονται μετά την εξέταση του δείγματος (χημική, φυσικοχημική, μακροσκοπική, οργανοληπτική ή άλλη εξέταση, όπως ορίζεται από το Ν. 2343/95, άρθρο 11).
 3. Δεν γίνεται παράθεση των τιμών των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, αλλά αναφορά της συμμόρφωσής τους ως προς συγκεκριμένα όρια της νομοθεσίας ή/και τις τεχνικές προδιαγραφές προτύπων.
 4. Βασίζονται κατά κύριο λόγο στη σωστή δειγματοληψία, δεδομένου ότι από τη δειγματοληψία και την εν συνεχεία εξέταση του δείγματος προκύπτουν συμπεράσματα για το εμπόρευμα/φορτίο/παρτίδα αντίστοιχα. Η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται από επίσημη αρχή. Συνιστάται η δειγματοληψία από χημικό του Γ.Χ.Κ. και στις περιπτώσεις που εκδίδονται πιστοποιητικά για προϊόντα εξαγωγής παραγωγικών μονάδων που επιθεωρούνται από το Γ.Χ.Κ. Στα είδη εμπορευμάτων που προβλέπεται από ISO, άλλα πρότυπα, διατάξεις, κοινοτικές οδηγίες κλπ. συγκεκριμένος τρόπος δειγματοληψίας, αυτός θα πρέπει να τηρείται και να αναφέρεται στο πιστοποιητικό.
 5. Παραπέμπουν σε εκθέσεις εξέτασης ή δελτία χημικής ανάλυσης.
 6. Απαραίτητη για την έκδοση πιστοποιητικού είναι η υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα ως προς την η καταλληλότητα του εμπορεύματος για συγκεκριμένη χρήση.
 7. Χαρακτηρίζονται από μονοσήμαντο κωδικό, με τα ακόλουθα πεδία :
  • αύξων αριθμός πιστοποιητικού
  • τος
  • κωδικός υπηρεσίας ΓΧΚ
  • κωδικός τμήματος.
 8. Τα "Σχέδια" των πιστοποιητικών αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο αρχείο κάθε Υπηρεσίας. Τα σχετικά με την έκδοση των πιστοποιητικών παραστατικά (π.χ. πρωτόκολλα δειγματοληψίας, αντίγραφα τιμολογίων, εκθέσεις εξέτασης) φυλάσσονται από την Υπηρεσία του ΓΧΚ που έχει εκδόσει το πιστοποιητικό και αρχειοθετούνται με τρόπο που καθορίζεται από την ίδια.
 9. Έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Για τα μη ευαλλοίωτα/ευπαθή προϊόντα ο χρόνος αυτός είναι έξή (6) μήνες. Για τα ευαλλοίωτα/ευπαθή προϊόντα ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού καθορίζεται από τη Χημική Υπηρεσία, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Βεβαιώσεις συμμόρφωσης

Εκτός από τα πιστοποιητικά που προαναφέρθηκαν, οι υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. στα πλαίσια της διευκόλυνσης των εξαγωγών, έχουν κατά καιρούς εκδώσει, πιστοποιητικά συμφωνίας της σύνθεσης του προϊόντος ως προς τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών με βάση υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα, για τη σύσταση του προϊόντος. Στις περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται χημική ή άλλη εξέταση του προϊόντος, αλλά :

 • Εξετάζεται ως προς την υφιστάμενη νομοθεσία η σύνθεση του προϊόντος και διατυπώνεται εκ μέρους του ΓΧΚ η γνωμάτευση/γνώμη για τη συμμόρφωσή του με τα αντίστοιχα νομοθετικά όρια ή σχετικές προδιαγραφές
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις διατυπώνεται εκ μέρους του ΓΧΚ η γνωμάτευση/γνώμη για συμμόρφωση της επισήμανσης του προϊόντος.

Για τις περιπτώσεις αυτές δε χρησιμοποιείται ο όρος "Πιστοποιητικό", αλλά ο όρος "Βεβαίωση Συμμόρφωσης".

Σημειώνεται ότι στις "Βεβαιώσεις Συμμόρφωσης" εντάσσονται και περιπτώσεις, στις οποίες εκ μέρους του ΓΧΚ εξάγονται συμπεράσματα με παροχή γνωμοδότησης, χωρίς εξέταση του δείγματος, αλλά με συνεκτίμηση της υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου και άλλων στοιχείων (π.χ. νομικών διατάξεων, βιβλιογραφίας κλπ)

Διάρκεια ισχύος βεβαιώσεων: Μέχρι αλλαγής της σύνθεσης του προϊόντος ή των κειμένων διατάξεων.

Η ύπαρξη βεβαίωσης συμμόρφωσης δεν αποστερεί τη Χημική Υπηρεσία, από την οποία γίνεται η εξαγωγή, από το δικαίωμα διενέργειας εξετάσεων σε σχετικά δείγματα εξαγωγής, αν κρίνεται απαραίτητο.

Για διευκόλυνση των εξαγωγέων και επιτάχυνση των διαδικασιών τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις συντάσσονται στα ελληνικά και εάν το ζητήσει ο εξαγωγέας και στα αγγλικά.

Οικονομικές αποζημιώσεις

Για τα πιστοποιητικά ελέγχου/εξαγωγής και για τις βεβαιώσεις συμμόρφωσης καταβάλλεται αποζημίωση εκ μέρους του ενδιαφερομένου σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση αρ. 3002640/1552 ΦΕΚ 161/Β/2002 του Υπουργού των Οικονομικών.

Στη συνέχεια δίνονται υποδείγματα πιστοποιητικών ελέγχου/εξαγωγής όπου κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το αν:

 1. Η δειγματοληψία γίνεται από επίσημη αρχή
 2. Η δειγματοληψία γίνεται από ιδιώτη (παραγωγό - εξαγωγέα) για προϊόντα που προέρχονται από παραγωγικές μονάδες που επιθεωρούνται.

Επίσης δίνεται υπόδειγμα βεβαίωσης συμμόρφωσης.

[1]

Βιβλιογραφία

 1. Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ)