ΣΑΟ και συμβολαιακή γεωργία

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με γραπτές συμβάσεις, οι οποίες αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, μπορεί να ρυθμίζεται η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων. Οι ΣΑΟ του παρόντος νόμου μπορούν να συνάπτουν τις συμβάσεις του άρθρου αυτού για λογαριασμό των μελών τους. Στις σχετικές συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:

  1. Το είδος και τον συνολικό όγκο των προς πώληση αγροτικών προϊόντων.
  2. Την ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος.
  3. Τον τρόπο συλλογής, φύλαξης και συντήρησης των αγροτικών προϊόντων, καθώς και την ποιότητα τους με βάση ποικιλίες ή συναφείς πιστοποιήσεις.
  4. Την τιμή του προϊόντος.
  5. Τον τρόπο και τον χρόνος πληρωμής.
  6. Τους λόγους και τον τρόπο καταγγελίας.
  7. Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), καθώς και ο Ειδικός Αριθμός Εγγραφής (Ε.Α.Ε.) στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων.

Με αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο των συμβάσεων ανά γεωργικό προϊόν, το οποίο κατισχύει κάθε αντίθετης βούλησης των συμβαλλομένων.

Οι συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων οι οποίες δεν πληρούν το ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο, όπως αυτό καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο επιφέρουν την υποχρεωτική επιβολή στους αγοραστές διοικητικού προστίμου μέχρι 75.000 ευρώ, το οποίο διατάσσεται με απόφαση του Προϊσταμένου του υποτομέα Γεωργία της οικείας Περιφέρειας μετά από καταγγελία του εκάστοτε συμβαλλόμενου παραγωγού.

Η παραβίαση των όρων των συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Για την άσκηση της ποινικής δίωξης απαιτείται έγκληση.

Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση, η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση και η διαπραγμάτευση των συμβολαίων του άρθρου αυτού σε δημοπρατήρια, χρηματαγορές ή χρηματιστήρια εμπορευμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Η παραβίαση της διάταξης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου και εμπλεκομένου διενεργείται αυτεπαγγέλτως.