Αδειοδότηση χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 14:07, 23 Μαΐου 2013 υπό τον A papageorgiou (Συζήτηση)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων χορηγείται από την οικεία περιφέρεια μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία.

 • Για τη χορήγηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει :

Υπεύθυνο επιστήμονα ο οποίος να πληροί τα ακόλουθα :

 1. να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ,
 2. να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές,
 3. να έχει πτυχίο Φαρμακευτικής ή Κτηνιατρικής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
 4. να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή,υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α'), όπως ισχύει και καθ' υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ' υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων,
 5. να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Κατάλληλους και επαρκείς χώρους και εξοπλισμό, ως εξής :

 1. ισόγειο κατάστημα εμβαδού τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων,
 2. ιδιαίτερη αίθουσα αποθήκευσης σε άμεση επικοινωνία με το ισόγειο κατάστημα, κατάλληλη για την αποθήκευση επαρκών ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων,
 3. να έχει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό και ύψος σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό
 4. να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του υγειονομικού κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής κλπ.,
 5. να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης,
 6. να έχει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων (εμβόλια κλπ.),
 7. να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πινακίδα με το σήμα "V" σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώμα. Επίσης, να υπάρχει η ένδειξη "ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ",
 8. εφόσον στο κατάστημα διακινούνται και φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, οι προβλεπόμενοι χώροι πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς.
 • Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :
 1. υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι το κατάστημα δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 κεφ Β',
 2. βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής αρχής ότι επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση ως φαρμακαποθήκη σύμφωνα με το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α'),
 3. αντίγραφο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή τίτλου κτίσης του ενδιαφερομένου και πιστοποιητικό μεταγραφής του,
 4. βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης,
 5. σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις του.
 • Δεν επιτρέπεται στον ίδιο χώρο η συστέγαση καταστημάτων χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με καταστήματα λιανικής πώλησης.
 • Σε κάθε κατάστημα χονδρικής πώλησης χορηγείται μία και μόνο άδεια, με συγκεκριμένη γεωγραφική έδρα ανά την επικράτεια.
 • Ο υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος υποχρεούται να απασχολείται συνεχώς και με αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα, ελέγχοντας την ορθή διάθεση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Η άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ισχύει για πέντε (5) έτη.
 • Η άδεια ανακαλείται :
 1. σε περίπτωση συνταξιοδότησης του κατόχου της άδειας
 2. σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή αποχώρησης του υπευθύνου του καταστήματος, εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχει οριστεί άλλος υπεύθυνος που να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις,
 3. για χρονικό διάστημα από τρεις μέρες μέχρι έξι μήνες σε περίπτωση παράβασης.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Εγχειρίδιο εμπορίας - διάθεσης - χρήσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, επιμέλεια Ειρ. Καστελλάνου - Θ. Κόλλιας, Ιούνιος 2012