Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  • τον κάτοχό της, παραγωγό ή αυτοπαραγωγό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
  • τον τόπο εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
  • την Εγκατεστημένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής,
  • τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ή τη μορφή ΑΠΕ, αν χορηγείται για σταθμό ΑΠΕ,
  • τη διάρκεια ισχύος της,
  • το ή τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου, τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά από τον

κάτοχο της άδειας ή τους μετόχους του και έχουν αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ κατά το κριτήριο της δυνατότητας του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων του να υλοποιήσει το έργο με βάση την επιστημονική και τεχνική επάρκειά του και της δυνατότητας εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή συνδυασμό αυτών.

Σχετικές σελίδες