Άρθρο 68-μέτρο 2

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν σκληρό σίτο υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με το εθνικό καθετώς ποιότητας του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης Agro 2.1. και 2.2. και χρησιμοποιούν ως ελάχιστη ποσότητα σπόρων σποράς για το σκληρό σίτοτα 10 κιλά ανά στρέμμα για τα έτη 2011 και 2012. Οι παραγωγοί σκληρού σιταριού, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης χορήγησης της πρόσθετης στρεμματικής ενίσχυσης πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, μαζί με την αίτηση για την ενίσχυση, επίσημο αντίγραφο του τιμολογίου της συναλλαγής (πρωτότυπο) και τις επίσημες ετικέτες πιστοποίησης, που αντιστοιχούν στη χρησιμοποιηθείσα ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει να της προσκομισθεί και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής. Από τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν η συνολική ποσότητα, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου. Σε περίπτωση απώλειας ή άλλης επίσημης χρήσης του πρωτότυπου τιμολογίου, ο παραγωγός πρέπει να προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο αυτού, από το στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εκδότη.

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 2.2. του μέτρου 132 (συμμετοχή γεωργών σε συστήματα ποιότητας τροφίμων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.

Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου ανέρχεται στα 90€ ανά εκτάριο(1 εκτάριο=10 στρέμματα).