Άρθρο 68-μέτρο 5

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων είναι οι γεωργοί οι οποίοι διατηρούν τουλάχιστον 50 ενήλικα θηλυκά ζώα, προβατίνες ή αίγες, ηλικίας άνω των 12 μηνών και διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής τους στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τα αιγοπρόβατα που επιπρόσθετα ανήκουν σε αυτόχθονη φυλή και είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού. Πέραν των δύο ανωτέρω ενισχύσεων του παρόντος άρθρου, χορηγείται και πρόσθετη ενίσχυση μετακινούμενων αιγοπροβάτων ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τους αιγοπροβατοτρόφους των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατά τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου.

Δεν είναι δικαιούχοι πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του μέτρου 214, δράση 3.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007– 2013.

Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων ανέρχεται στα 3€ ανά ζώο, της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων στα 2€ ανά ζώο και της πρόσθετης ενίσχυσης μετακινούμενων αιγοπροβάτων στα 4€ ανά ζώο.