Έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής - εξαγωγής (Μέτρα αγοράς)

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για να μπορέσει ένας εμπορευόμενος να υποβάλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής / εξαγωγής και να ενταχθεί στα καθεστώτα των μέτρων αγοράς πρέπει απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο συναλλασομμένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί απευθείας στο πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή να αποσταλεί με το ταχυδρομείο ή fax ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο Τμήμα Εισαγωγών - Εξαγωγών της Δ/νσης Μηχανισμών Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται, ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο για την ορθότητα των στοιχείων της και προωθείται για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Ως ημέρα υποβολής της αίτησης του πιστοποιητικού θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ παραλαμβάνει την αίτηση συνοδευόμενη από την εγγύηση (όπου απαιτείται). Η έκδοση του πιστοποιητικού εισαγωγής / εξαγωγής υποχρεώνει τον εμπορευόμενο να εισάγει ή να εξάγει συγκεκριμένη ποσότητα εμπορεύματος η οποία αναγράφεται στο πιστοποιητικό, πάντοτε μέσα στα πλαίσια διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μαζί με την αίτηση κατατίθεται εγγύηση, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο ενδιαφερόμενος θα συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ. Η εγγύηση μπορεί να είναι:

  1. τραπεζική εγγυητική επιστολή αορίστου χρονικής διάρκειας (δηλαδή, χωρίς ημερομηνία λήξεως) ή
  2. έμβασμα υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ στη θυρίδα της Αγροτικής Τράπεζας Αγίου Νικολάου Αχαρνών Αθήνα πληρώνοντας χαρτόσημο 2,4%.

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό εισαγωγής / εξαγωγής που έχει στην κατοχή του ο ενδιαφερόμενος, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισαγωγής / εξαγωγής και τις δέουσες θεωρήσεις και σφραγίδες από τα αρμόδια Τελωνεία, επιστρέφεται στο Τμήμα Εισαγωγών - Εξαγωγών, της Δ/νσης Μηχανισμών Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία επιστροφής της εγγύησης ξεκινά μόνο αν το πρωτότυπο πιστοποιητικό εισαγωγής / εξαγωγής έχει επιστραφεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλήρης αποδέσμευση πραγματοποιείται όταν το εκδοθέν πιστοποιητικό, η τελωνιακή διασάφηση και τυχόν άλλα απαιτούμενα έγγραφα έχουν επιστραφεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο αντίστοιχος τομεακός Κανονισμός για το συγκεκριμένο προϊόν ή εμπόρευμα. Η επιστροφή του ποσού στον εμπορευόμενο γίνεται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο εμπορευόμενος με την εγγραφή του στο Μητρώο. Ταυτόχρονα ο εμπορευόμενος ενημερώνεται με επιστολή για το ποσό της εγγύησης που έχει αποδεσμευτεί.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία