Έλεγχος μετά τη σφαγή

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πρόκειται για συμπληρωματικό του ελέγχου προ σφαγής και σκοπός είναι η ανίχνευση :

 • ασθενειών που αφορούν στη δημόσια υγεία,
 • ασθένειες που αφορούν στην υγεία των ζώων,
 • κατάλοιπα ή μολυντές σε επίπεδα υψηλότερα του αποδεκτού,
 • κίνδυνος από μη ορατή μόλυνση,
 • ορατές αλλοιώσεις που παραπέμπουν στην παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων,
 • άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να καταστήσουν το κρέας ως ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Κατά τον μετά τη σφαγή έλεγχο πρέπει :

 • να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του προ σφαγής ελέγχου,
 • να επιθεωρούνται όλες οι εξωτερικές επιφάνειες,
 • να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανίχνευση ασθενειών (προσοχή στην κοινοποίηση των νοσημάτων όπου χρειάζεται),
 • να γίνεται αμέσως μετά τη σφαγή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
 • να συμπεριλαμβάνονται τα σφάγια και τα σπλάχνα τους.

Κατά τη διάρκεια του μετά τη σφαγή ελέγχου, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην επιμολύνεται το κρέας από χειρισμούς του επίσημου κτηνιάτρου. Επίσης, η ταχύτητα της αλυσίδας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προλαβαίνει ο κτηνίατρος να ελέγξει το σφάγιο και να συμπληρώσει τα αντίστοιχα έντυπα.

Εκτός της ψηλάφησης και των τομών, όπου χρειάζεται γίνονται και συμπληρωματικές εξετάσεις με σκοπό να διαγνωστεί μια νόσος ή να ανιχνευθούν κατάλοιπα / μολυντές ή μικρόβια. Ειδική προσοχή πρέπει να δίνεται στα ζώα τα οποία οδηγήθηκαν σε επείγουσα σφαγή.

Λόγοι για να χαρακτηριστεί το κρέας ακατάλληλο

 • προέρχεται από ζώα τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε προ σφαγής επιθεώρηση,
 • προέρχεται από ζώα, των οποίων τα εντόσθια δεν υποβλήθηκαν σε έλεγχο μετά τη σφαγή,
 • προέρχεται από ζώα που ήταν νεκρά πριν από τη σφαγή, θνησιγενή, αγέννητα ζώα ή ζώα που σφάχτηκαν σε ηλικία μικρότερη των επτά ημερών,
 • προκύπτει από τον καθαρισμό των σημείων σφαγής / αφαίμαξης
 • προέρχεται από ζώα που πάσχουν από νόσο του καταλόγου Α ή κατά περίπτωση του καταλόγου Β του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτίων,
 • προέρχεται από ζώα που πάσχουν από γενικευμένη νόσο, όπως γενικευμένη σηψαιμία, πυαιμία, τοξιναιμία ή ιαιμία
 • δεν είναι σύμφωνο με τα μικροβιολογικά κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για να καθοριστεί αν τα τρόφιμα μπορούν να διατίθενται στην αγορά
 • παρουσιάζει παρασιτική μόλυνση (εκτός των περιπτώσεων που αναλύονται πιο κάτω, απορρίπτονται τμήματα με παρασίτωση και το υπόλοιπο σφάγιο διατίθεται στην αγορά. Σε περίπτωση όμως γενικευμένης παρασίτωσης, απορρίπτεται ολόκληρο το σφάγιο)
 • περιέχει κατάλοιπα ή προσμίξεις σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία. Τυχόν υπέρβαση του σχετικού κοινοτικού επιπέδου πρέπει να οδηγεί σε πρόσθετες αναλύσεις όποτε χρειάζεται
 • με την επιφύλαξη πιο ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας, προέρχεται από ζώα ή σφάγια που περιέχουν κατάλοιπα απαγορευμένων ουσιών ή από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί απαγορευμένες ουσίες
 • αποτελείται από το ήπαρ και τους νεφρούς ζώων ηλικίας άνω των δύο ετών που προέρχονται από περιοχές όπου η εφαρμογή του σχεδίου που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 96 / 23 / ΕΚ, έχει επικαλύψει τη γενικευμένη παρουσία βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον
 • έχει υποβληθεί παράνομα σε επεξεργασία με ιονίζουσα ή υπεριώδη ακτινοβολία
 • περιέχει ξένα σώματα
 • υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας που ορίζονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία
 • εμφανίζει παθοφυσιολογικές αλλοιώσεις, ανωμαλίες στη σύσταση, ανεπαρκή αφαίμαξη ή οργανοληπτικές ανωμαλίες, ιδίως έντονη γενετήσια οσμή
 • προέρχεται από απισχνασμένα ζώα
 • περιέχει ειδικά υλικά κινδύνου, εκτός από τα προβλεπόμενα από την ενωσιακή νομοθεσία
 • παρουσιάζει μόλυνση από ακαθαρσίες, περιττώματα ή άλλη μόλυνση
 • αποτελείται από αίμα που ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία λόγω της κατάστασης της υγείας κάθε ζώου από το οποίο προέρχεται ή λόγω μόλυνσης προερχόμενης από τη διαδικασία σφαγής
 • κατά τη γνώμη του επίσημου κτηνιάτρου, μετά από εξέταση όλων των σχετικών πληροφοριών, ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Εγχειρίδιο για τον επίσημο έλεγχο στα σφαγεία οπληφόρων (μηρυκαστικά - χοίροι) - καθήκοντα ελέγχου", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής