Όροι εισδοχής για τα μέλη του συνεταιρισμού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  1. Τα πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, για να εγγραφούν στο συνεταιρισμό πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση στο ΔΣ του συνεταιρισμού. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, ή την επωνυμία, το πατρώνυμο, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητα και την κατοικία, ή την έδρα καθώς και δήλωση του υποψήφιου μέλους ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού, ότι έχει τις προϋποθέσεις του καταστατικού να γίνει μέλος του συνεταιρισμού και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα, από αυτά που προβλέπονται από το νόμο και τα οποία αποκλείουν την εγγραφή του στο συνεταιρισμό.
  2. Το ΔΣ του συνεταιρισμού αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της αίτησης μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την υποβολή της. Αποδοχή της αίτησης μετά από τη λήψη απόφασης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) και μέχρι την έναρξη και το τέλος των εργασιών της δεν επιτρέπεται.
  3. Σε περίπτωση που το ΔΣ απορρίψει την αίτηση ή παραλείψει να πάρει απόφαση, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική ΓΣ, η οποία επιλαμβάνεται του αιτήματος και αποφασίζει οριστικά.