Αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ντομάτας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Άδεια εγκατάστασης

Η μονάδα επεξεργασίας ντομάτας πρέπει να εφοδιαστεί με έγκριση ίδρυσης εγκατάστασης. Η έγκριση αυτή χορηγείται από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας. Διέπεται από το εξής νομοθέτημα:

ΚΥΑ 15523 ΦΕΚ 1187 Β 31.08.2006 "Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178 / 2002, 852 / 2004, 853 / 2004, 854 / 2004 και…"

Ακόμα η μονάδα πρέπει να πάρει άδεια εγκατάστασης και από τη διεύθυνση ανάπτυξης της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας βάσει Ν 3325 ΦΕΚ 68 Α 11.03.2005

Για την εγκατάσταση πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 13727 / 724 ΦΕΚ 1087 Β 05.08.2003 "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα". Επίσης έχει εφαρμογή ο Ν 3325 στο μέτρο που διαχωρίζει τα "εργοστάσια" (μονάδες μεταποίησης με κινητήρια ισχύ > 22kW ή θερμική >50kW) από τα "εργαστήρια" και ως εκ τούτου καθορίζει αν μια μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί ή όχι σε μια περιοχή. (Πολλές περιοχές επιτρέπουν την εγκατάσταση σε μονάδες οι οποίες είναι ταυτόχρονα "εργαστήρια" κατά τον Ν 3325 και "χαμηλής όχλησης" κατά την ΚΥΑ 13727).

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Με βάση τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις του Ν 4014 προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής από την κατάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι μονάδες που πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής θα πρέπει να τηρούν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Η σχετική νομοθεσία είναι:

 • Ν 4014 ΦΕΚ 209 Α 21.09.2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος"
 • ΚΥΑ 145116 ΦΕΚ 354 Β 08.03.2011 "Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις"
 • ΥΑ 1958 ΦΕΚ 21 Β 13.01.2012 "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες…"
 • ΚΥΑ 4187 ΦΕΚ 1275 Β 11.04.2012 "Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας…"

Άδεια λειτουργίας

Η μονάδα πρέπει να εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας. Η άδεια αυτή χορηγείται από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας. Ακόμα η μονάδα πρέπει να πάρει άδεια λειτουργίας και από τη διεύθυνση ανάπτυξης της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας βάσει Ν 3325 ΦΕΚ 68 Α 11.03.2005

Άλλες αδειοδοτήσεις και ενέργειες αρμοδιότητας μηχανικού

 1. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από το Πυροσβεστικό Σώμα (γενικά οι μονάδες αυτές ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου Αα κατά ΚΥΑ 1589 ΦΕΚ 90 Β 30.01.2006). Επιπρόσθετοι περιορισμοί και μέτρα ισχύουν αν η μονάδα διαθέτει δεξαμενή υγρών καυσίμων πλην βενζίνης με χωρητικότητα πάνω από 5m3 οπότε υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ ΦΕΚ 578 Β 29.07.1991 "Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων" και αν η μονάδα χρησιμοποιεί υγραέριο σε ποσότητα πάνω από 2 φιάλες των 25 kg η καθεμία οπότε υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 14858 ΦΕΚ 477 Β 01.07.1993 "Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας…".
 2. Μέριμνα για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί επικίνδυνων και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων. Ανάλογα με την κατηγορία περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ανήκει θα ενσωματωθούν οι σχετικές προβλέψεις στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή θα ισχύσουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
 3. Μέριμνα για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί υγρών αποβλήτων. Όπως παραπάνω, με την επιπρόσθετη επισήμανση ότι επειδή χρησιμοποιείται βιολογικός καθαρισμός πρέπει η επιλογή ή η μελέτη του να γίνει από μηχανικό με γνώση των σχετικών θεμάτων. Γενικά η διάθεση των υγρών αποβλήτων μπορεί να γίνει:
  • Σε αστικό αποχετευτικό δίκτυο (διέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 5673, βλ. παραπάνω),
  • Σε υδάτινο αποδέκτη (ΚΥΑ Ε1β 221),
  • Στο υπέδαφος και
  • Για επαναχρησιμοποίηση. Οι 2 τελευταίες περιπτώσεις ρυθμίζονται από την πρόσφατη ΚΥΑ 145116).
 4. Συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης.
 5. Συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία για τα ανυψωτικά μηχανήματα που κατά κανόνα υπάρχουν.
 6. Υπάρχει συχνά ατμολέβητας ο οποίος πρέπει να συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία. (ΒΔ 277 ΦΕΚ 65 Α 22.05.1963). Σύμφωνα με αυτό το νομοθέτημα προβλέπεται αρχικός έλεγχος του ατμολέβητα και επανάληψη του ελέγχου ανά 8 έτη. Επίσης, κατατάσσονται οι ατμολέβητες σε κατηγορίες, ανάλογα με την τιμή του γινομένου Ο x (Θ - 100) όπου Ο η χωρητικότητα σε νερό του ατμολέβητα σε m3 και Θ η θερμοκρασία που αντιστοιχεί στη μέγιστη πίεση λειτουργίας, σε 0C. H A΄ κατηγορία περιλαμβάνει λέβητες με γινόμενο μεγαλύτερο του 200, η Β΄ με γινόμενο μεταξύ του 50 και του 200 και η Γ΄ με γινόμενο μικρότερο του 50.
 7. Ενδέχεται να υπάρχουν μηχανήματα έργων, συνήθως κλαρκ.
 8. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας εργασίας με τον ορισμό τεχνικού ασφαλείας και, ενδεχομένως, γιατρού εργασίας, την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και σχεδίου διάσωσης και διαφυγής κατά Ν 1565 / 85 ΦΕΚ 177 Α 18.10.1985.

Σχετικές σελίδες