Αδειοδότηση επιχειρήσεων μεταποίησης - τυποποίησης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με το νέο νόμο 3982/2011 επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία των μεταποιητικών επιχειρήσεων, μειώνεται το κόστος για την έκδοση της άδειας και αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες αδειοδότησης.

Ειδικότερα, σχετικά με τη φιλοσοφία της διαδικασίας αδειοδότησης:

  • Για τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης (σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/724/24.07.2003) οι οποίες αποτελούν περίπου το 75%-80% των αδειοδοτήσεων στη χώρα, εφαρμόζεται ένα νέο μοντέλο "πρώτα αδειοδοτώ" (θέτοντας τις αναγκαίες απαιτήσεις) και "μετά ελέγχω".
  • Για τις δραστηριότητες μέσης όχλησης είναι δυνατή η εφαρμογή του μοντέλου αυτού με αυξημένη, ωστόσο, ευθύνη του αδειοδοτούμενου (μέσω υποβολής εγγυητικών επιστολών), ενώ για τις δραστηριότητες υψηλής όχλησης παραμένει η υφιστάμενη διαδικασία, λόγω του μεγέθους του κινδύνου που ενέχουν.
  • Μειώνονται δραστικά και προσδιορίζονται συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων η διοίκηση θα οφείλει να απαντήσει προς τους επιχειρηματίες που κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί άδεια. Προβλέπονται αυστηρές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών.

Οι βαθμοί όχλησης δίνονται σε πίνακες της ΚΥΑ 13727/724/24.07.2003 ανάλογα με τη δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης και τη δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το προϊόν.

Δομές αδειοδότησης:

  • Δίνεται η δυνατότητα στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και στα Επιμελητήρια να λειτουργήσουν ως αδειοδοτούσα αρχή με τις ίδιες αρμοδιότητες μ’ αυτές της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας ως ένας ισοδύναμος μηχανισμός.
  • Συστήνεται Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της επιχείρησης.

Περιβαλλοντικές εγκρίσεις:

  • Για τις δραστηριότητες που κατατάσσονται στη δεύτερη (Β) κατηγορία όσον αφορά στις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις (σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/05.08.2002, ΦΕΚ 1022 Β΄), οι οποίες αποτελούν περίπου και το 80% των αδειοδοτήσεων στην χώρα, προβλέπεται η τυποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων και η ενσωμάτωσή τους στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας ή στη σχετική με την έναρξη λειτουργίας Υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να απαιτείται υποβολή Περιβαλλοντικής Έκθεσης και έκδοση ξεχωριστής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ενώ όπου απαιτείται μπορεί να τίθενται πρόσθετοι όροι για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Προβλέπεται μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία διαμορφώνεται στα 10 έτη, ενώ αυξάνεται στα 12 έτη για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο και στα 14 έτη για τις επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS (Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικός Έλεγχος), μειώνοντας το διοικητικό κόστος και επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η κατηγορία που ανήκει μια επιχείριση ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της δίνεται στην ΚΥΑ 15393/2332/05.08.2002 και εξαρτάται και από τη δραστηριότητα της επιχείρισης αλλά και από τη δυναμικότητά της.

Τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση επιχείρησης του ν. 3982/2011 απαριθμούνται στην ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012).

Πιο κάτω παρατίθενται οι διαδικασίες αδειοδότησης για κάθε κατηγορία χωριστά:

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι