Αδειοδότηση σφαγείου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 8/2012 γίνεται καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων.

Διαδικασία αδειοδότησης ίδρυσης σφαγείου

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, για τη χορήγηση της προβλεπόμενης άδειας, για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό σφαγείων στη χώρα, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας στην οποία θα εγκατασταθεί η μονάδα, αίτηση, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 στο οποίο φαίνεται ο χώρος ίδρυσης του σφαγείου και από τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρούνται οι απαιτούμενοι όροι ίδρυσης και εκσυγχρονισμού σφαγείων.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας διαβιβάζει την αίτηση του ενδιαφερόμενου στη γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία εκδίδει το πρακτικό καταλληλότητας του οικοπέδου, μετά από την εξέταση των δικαιολογητικών και τη διενέργεια, σύμφωνα με την περ. β, παρ. 2 του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004, επιτόπιου ελέγχου του προτεινόμενου, προς ίδρυση ή εκσυγχρονισμό σφαγείου, χώρου.

Κατόπιν της έκδοσης του πρακτικού καταλληλότητας του οικοπέδου, η γνωμοδοτική επιτροπή αν το κρίνει απαραίτητο, καλεί ενώπιόν της τον εκπρόσωπο της επιχείρησης για προφορική ανάπτυξη των απόψεών του, και γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη της άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού του σφαγείου, συντάσσοντας πλήρη και εμπεριστατωμένη έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται στον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος με απόφασή του, χορηγεί στον αιτούντα την άδεια, ή απορρίπτει την αίτησή του. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η άδεια ίδρυσης και εκσυγχρονισμού σφαγείου, περιλαμβάνει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

 • Την επωνυμία του φορέα ίδρυσης του σφαγείου και
 • Τη δυναμικότητα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του σφαγείου.

Ισχύς της άδειας ίδρυσης σφαγείου

 • Εντός έτους από την έκδοση της άδειας ίδρυσης οφείλει ο αιτών να προβεί στην έναρξη εργασιών ίδρυσης της μονάδας ή τον εκσυγχρονισμό αυτής.
 • Η προθεσμία έναρξης των εργασιών του υπό ίδρυση ή εκσυγχρονισμό σφαγείου, μπορεί να παραταθεί για ένα έτος με απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της γνωμοδοτικής επιτροπής.
 • Εφόσον παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσμίες, χωρίς να έχουν αρχίσει εργασίες κατασκευής ή εκσυγχρονισμού του σφαγείου, η χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης παύει αυτομάτως να ισχύει.

Απαιτούμενοι όροι ίδρυσης και εκσυγχρονισμού σφαγείων

Οι όροι που πρέπει να τηρούνται από τα υπό ίδρυση και εκσυγχρονισμό σφαγεία, είναι οι ακόλουθοι:

 • Το γήπεδο στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, πρέπει να είναι εκτός σχεδίου πόλεως, έκτασης τουλάχιστον 5 στρεμμάτων, με συντελεστή κάλυψης 0,15 και να απέχει τουλάχιστον πεντακόσια (500) μέτρα από την τελευταία κατοικία. Απαγορεύεται η έκδοση αδειών οικοδομής εντός της περιοχής των πεντακοσίων (500) μέτρων από τη θέση του σφαγείου.
 • Στις βιομηχανικές περιοχές, σύμφωνα με την έννοια της κείμενης νομοθεσίας, η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση του οικοπέδου καθορίζεται από τον φορέα διαχείρισης της βιομηχανικής περιοχής, με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες διαχωρισμού του ακάλυπτου χώρου σε καθαρή και ακάθαρτη περιοχή, με ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο των οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων και κρεάτων αντίστοιχα, καθώς και της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης της κίνησης των ανωτέρω οχημάτων. Ως καθαρή περιοχή του ακάλυπτου χώρου του σφαγείου, ορίζεται η περιοχή εκείνη του αύλειου χώρου του, από την οποία διενεργείται, αποκλειστικά και μόνο, η αποστολή εκτός του κτιρίου του σφαγείου, κρέατος ή και προϊόντων κρέατος, τα οποία παρήχθησαν στο σφαγείο.Ως ακάθαρτη περιοχή του ακάλυπτου χώρου του σφαγείου, ορίζεται κάθε άλλη περιοχή του αύλειου χώρου του εκτός της καθαρής περιοχής. Οι ανωτέρω όροι των περ. α) και β) δεν αντικαθιστούν ενδεχόμενους άλλους δεσμευτικότερους όρους δόμησης, οι οποίοι προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
 • Η τήρηση των αποστάσεων του οικοπέδου από αρχαιολογικούς χώρους και τουριστικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
 • Οι περιβαλλοντικοί όροι, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Οι σχετικοί με την κατασκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμό, όροι, όπως αυτοί ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος Ι και στο Κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Άδεια λειτουργίας σφαγείων

 • Για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 79/2007 "Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, Καν. 852/2004, Καν. 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου" (ΦΕΚ Α΄/95).
 • Ο υπεύθυνος λειτουργίας του σφαγείου, ο οποίος μπορεί να είναι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, φροντίζει για την τήρηση των ορθών συνθηκών λειτουργίας του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και διαπιστώνει τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν. Έχει την εξουσία και τη δυνατότητα να επιβάλλει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις γραπτές υποδείξεις των αρμοδίων κρατικών ελεγκτικών αρχών ή, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιες υποδείξεις, σύμφωνα με την αντίληψή του. Σε περίπτωση αδυναμίας του να επιφέρει διορθώσεις, για λόγους αντικειμενικούς, αυτός τους επισημαίνει γραπτώς στον ιδιοκτήτη του σφαγείου, ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη έναντι της ελέγχουσας κτηνιατρικής υπηρεσίας.