Διαδικασία-δικαιολογητικά έκδοσης έγκρισης τύπου λοιπών γεωργικών μηχανημάτων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για να απογραφεί (εφοδιαστεί με άδεια κυκλοφορίας) ένα γεωργικό μηχάνημα που θεωρείται όχημα (κυκλοφορεί στους δρόμους) όπως η θεριζοαλωνιστική μηχανή, τα λοιπά συλλεκτικά μηχανήματα κλπ απαιτείται να έχει εγκριθεί ο τύπος του. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

  1. Αίτηση στην οποία αναφέρεται και ο αριθμός σειράς πλαισίου (πλήρης) και ο αριθμός σειράς κινητήρα (πλήρης) τουπρώτου εισαχθέντος γεωργικού μηχανήματος.
  2. Έκθεση δοκιμής του ΙΓΕΜΚ ή άλλου αναγνωρισμένου Ινστιτούτου του εξωτερικού ή Εθνική Έγκριση τύπου άλλου κράτους όπου κυκλοφορεί ή άδεια κυκλοφορίας άλλου κράτους μαζί με πληροφοριακό δελτίο κατασκευαστή, ή έκθεση δοκιμής λειτουργικότητας Νομαρχιακής Υπηρεσίας.
  3. Έγκριση τύπου Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 97/68/EK ή την οδηγία 2004/26/EK για τις ρυπογόνες εκπομπές του κινητήρα που φέρει το εν λόγω γεωργικό μηχάνημα και σύμφωνα με τη ΦΑΣΗ που ισχύει κατά την περίοδο εισαγωγής του μηχανήματος.
  4. Δήλωση συμμόρφωσης (πιστότητας) του κατασκευαστή ως προς την ασφαλή χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών σχετικών με τη σήμανση CE.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι ο εισαγωγέας – έμπορος έχει επάρκεια ανταλλακτικών, κατέχει συνεργείο επισκευών για την τεχνική εξυπηρέτηση του μηχανήματος, χορηγεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 χρόνο και βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα.
  6. Εικονογραφημένο έντυπο (τεχνικό φυλλάδιο) του εργοστασίου κατασκευής (προσπέκτους) ή βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης.
  7. Παράβολο για το οποίο αποστέλλεται ειδοποίηση στην πορεία της έγκρισης.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία - πηγές