Διαδικασίες έγκρισης - ανάκλησης δραστηριότητας οργανισμών ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται προκειμένου να εγκριθούν ή να ανακληθούν οι δραστηριότητες ενός οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης (ΟΕ&Π) προϊόντων βιολογικής γεωργίας είναι:

  • Ο ΟΠΕΓΕΠ αξιολογεί τα υποβαλλόμενα στοιχεία αιτούντα ιδιωτικού φορέα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στον Κανονισμό Αξιολόγησης και Επίβλεψης του Συστήματος Ελέγχου προϊόντων βιολογικής γεωργίας που αυτός εκπονεί και υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη και η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την εκδοση απόφασης για έγκριση και χορήγηση κωδικού έγκρισης ή απόρριψη του αιτήματος του οργανισμού. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Η έγκριση δραστηριότητας του ΟΕ&Π είναι διάρκειας αορίστου χρόνου και ανακαλείται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του ΟΠΕΓΕΠ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η ανάκληση της έγκρισης γίνεται είτε εφόσον ο ΟΕ&Π δεν πληρεί πλέον τα κριτήρια, είτε αν απωλέσει την διαπίστευσή του σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-45011, είτε ως κυρωτικό μέτρο για τις σοβαρές παραλείψεις ή παραβάσεις της κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας.
  • Οι ΟΕ&Π που εγκρίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εντάσσονται στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και εγγράφονται στο επίσημο Μητρώο Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης. Οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης που εφαρμόζουν οι εγκεκριμένοι ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας, είναι ισότιμες και αμοιβαία αναγνωρίσιμες.
  • Στην περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ή παύσης της δραστηριότητας ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας, οι επιχειρηματίες που έχουν συνάψει συμβάσεις με τον εν λόγω ΟΕ&Π επιλέγουν έναν από τους υπόλοιπους εγκεκριμένους οργανισμούς για την ένταξή τους στο σύστημα ελέγχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ένταξη των εν λόγω επιχειρηματιών στο σύστημα ελέγχου, δύναται να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ο ΟΕ&Π του οποίου ανακλήθηκε ή έγκριση ή έπαψε την δραστηριότητά του, υποχρεούται να παραδώσει στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένα αντίγραφα του συνόλου των τηρουμένων αρχείων των επιχειρήσεων που είχαν συμβληθεί μαζί του.
  • Για την έγκριση επέκτασης ή περιορισμού του πεδίου δραστηριότητας ενός εγκεκριμένου ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας, απαιτείται η κατάθεση νέας αίτησης και δικαιολογητικά που καθορίζονται από τον ΟΠΕΓΕΠ, κατά περίπτωση.

Σχετικές σελίδες

Συνδέσεις

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php