Δικαιολογητικά - διαδικασίες αδειοδότησης για πρόχειρα καταλύματα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης πρόχειρων καταλυμάτων ζώων , απαιτείται κατάθεση φακέλου με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για χορήγηση άδεις εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (υπόδειγμα 1)
  • Δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των Προβλεπόμενων Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος φορέας δηλώνει ότι τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με:
  1. την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
  2. την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων,
  3. τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας καθώς και οικισμών και πηγών ύδατος.
  4. την ιδιοκτησία και νόμιμη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και
  5. τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

Το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός. Μετά τον έλεγχο και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης.

Πηγή - βιβλιογραφία