Δικαιολογητικά - διαδικασίες αδειοδότησης για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αυτής της κατηγορίας η έκδοση άδειας εγκατάστασης πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο χορηγείται η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης η οποία ισχύει μέχρι 3 μήνες από την χορήγησή της και στο δεύτερο στάδιο χορηγείται η άδεια εγκατάστασης.

Για την έκδοση της προέγκρισης κατατίθεται φάκελος που περιλαμβάνει:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.(υπόδειγμα 2)
 • Τεχνική έκθεση που υποβάλλεται και συντάσσεται από γεωτεχνικό για τα ζωοτεχνικά δεδομένα της εκμετάλλευσης .
 • Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α του ν. 4014/2011, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία διαβιβάζεται από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος και για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β του ν. 4014/2011, απαιτείται σχετική δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόμενων ΠΠΔ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ο μηχανικός ή ο γεωτεχνικός για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου δηλώνουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με:
 1. την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
 2. την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων,
 3. τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας καθώς και οικισμών και πηγών ύδατος.
 4. την ιδιοκτησία και νόμιμη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και
 5. τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης , ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την μεταφορά ζωϊκού κεφαλαίου σε αυτή, η οποία συνοδεύεται από:

 • αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 5
 • άδεια προέγκρισης εγκατάστασης
 • οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή βεβαίωση απαλλαγής από υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή αίτηση ένταξης στο καθεστώς εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτηριακών εγκαταστάσεων από την εκάστοτε αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση οικοδομικής άδειας ή είναι αυθαίρετες εδάφιο
 • απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

Πηγή - βιβλιογραφία