Δικαιολογητικά - διαδικασίες αδειοδότησης για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου ή μέχρι 300τμ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αυτού του τύπου η έκδοση άδειας εγκατάστασης πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο χορηγείται η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης η οποία ισχύει μέχρι 3 μήνες από την χορήγησή της και στο δεύτερο στάδιο χορηγείται η άδεια εγκατάστασης.

Για την έκδοση της προέγκρισης κατατίθεται φάκελος που περιλαμβάνει:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (υπόδειγμα 2) .
 • Τεχνική έκθεση που υποβάλλεται και συντάσσεται από γεωτεχνικό για τα ζωοτεχνικά δεδομένα της εκμετάλλευσης .
 • Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α του ν.4014/2011, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ,η οποία διαβιβάζεται από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος και για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β του ν. 4014/2011, απαιτείται σχετική δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
 • Έγκριση τύπου κατασκευής για την περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με σκελετό θερμοκηπίου. Η έγκριση χορηγείται από το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών του Α.Π.Θ. σύμφωνα με την υπ' αρ. 5888/03-02-2004 ΚΥΑ.
 • Προεγκεκριμένη μελέτη και σχέδια ,τοπογραφικό διάγραμμα από τον επιβλέποντα μηχανικό όπως ορίζονται στην υπ' αρ.281273/27-08-2004 ΚΥΑ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευών .
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος φορέας δηλώνει ότι τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με:
 1. την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
 2. την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων,
 3. τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας καθώς και οικισμών και πηγών ύδατος.
 4. την ιδιοκτησία και νόμιμη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και
 5. τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την μεταφορά ζωϊκού κεφαλαίου σε αυτή, η οποία συνοδεύεται από:

 • Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 για εγκαταστάσεις με σκελετό θερμοκηπίου και υπόδειγμα 4 για εγκαταστάσεις μέχρι 300 τετραγωνικά μέτρα.
 • Άδεια προέγκρισης εγκατάστασης
 • Πιστοποιητικό τύπου ή προτύπων από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 5888/03-02-2004 και 281273/27-08-2004 ΚΥΑ , για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μέχρι 300 τ.μ. βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευών.
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με τον ν. 4014/2011, από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος

Πηγή - βιβλιογραφία