Ενστάσεις προϊόντων προστατευόμενου καθεστώτος

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ενστάσεις σε εθνικό επίπεδο

Κατά των αιτήσεων καταχώρισης ή τροποποίησης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην ελληνική επικράτεια.Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός της οριζόμενης προθεσμίας, στην Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αχαρνών 29, ΤΚ 10432 Αθήνα (τηλέφωνα: 210 2128150-53 fax 210 8232025). Για ένσταση κατά αιτήματος καταχώρισης συμπληρώνεται και υποβάλλεται το υπόδειγμα του παραρτήματος V της ΚΥΑ 261611/2007 και για ένσταση κατά αιτήματος τροποποίησης προδιαγραφών συμπληρώνεται και υποβάλλεται το υπόδειγμα του παραρτήματος VII της αρ.261611/2007 ΚΥΑ. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, αιτούντες και ενιστάμενοι, δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο.

Ενστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Προκειμένου να δείτε τις ονομασίες για τις οποίες έχουν δημοσιευτεί αιτήματα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθείστε τις εξής οδηγίες:

  1. Συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης DOOR
  2. Στο παράθυρο "Φάση επεξεργασίας της αίτησης" επιλέξτε "Έχει δημοσιευθεί"
  3. Επιλέξτε "Search"

Για να δείτε το δημοσιευμένο Ενιαίο Έγγραφο για μια από τις παραπάνω ονομασίες

  1. Επιλέξτε το συγκεκριμένο αριθμό φακέλου
  2. Στο εμφανιζόμενο παράθυρο επιλέξτε το τεύχος C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζεται

Κατά των αιτήσεων καταχώρισης ή τροποποίησης, κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1898/2006.

Επίσης δικαίωμα υποβολής ένστασης έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει σε άλλο κράτος μέλος εκτός από αυτό το οποίο ζητά την καταχώριση, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Καν (ΕΚ) 1898/2006.

Τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν σε κράτος μέλος καταθέτουν τη δήλωση στο κράτος μέλος αυτό εντός προθεσμίας η οποία επιτρέπει την εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης στην Επιτροπή της ΕΕ.

Οι ενστάσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας υποβάλλονται στην Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αχαρνών 29, ΤΚ 10432 Αθήνα (τηλέφωνα επικοινωνίας 210 2128150- 53).

Σύνδεσμοι

px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php