Ηλεκτρονική βάση δεδομένων βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περιέχει πληροφορίες για τις διαθέσιμες ποικιλίες και τις ποσότητες σπόρων σποράς και κονδύλων πατάτας που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο. Διαχειριστής της βάσης δεδομένων είναι το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης, της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αρμόδιος για την ενημέρωση της ιστοσελίδας με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων είναι ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων. Πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης δεδομένων έχει ατελώς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων επικαιροποιούνται από το διαχειριστή της βάσης στις ακόλουθες περιόδους:

 • Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 1. Εαρινές καλλιέργειες: από 1 Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου,
 2. Φθινοπωρινές καλλιέργειες: από 15 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου.
 • Κηπευτικά
 1. από 1 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου,
 2. από 15 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.
 • Πατάτα
 1. από 1 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου,
 2. από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου.

Καταχώρηση στη βάση δεδομένων βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού

Οι προμηθευτές σπόρων προς σπορά ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ή/και κονδύλων ποικιλιών πατάτας προς φύτευση που παράγονται με τη βιολογική μέθοδο των κοινοτικών κανονισμών 834/2007 και 889/2008 και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη σποροπαραγωγή μπορούν να καταχωρούν ως βιολογικό το ανωτέρω πολλαπλασιαστικό υλικό στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Προϋποθέσεις καταχώρησης

 • Ο προμηθευτής να κατέχει την άδεια παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού κατά περίπτωση, όπως προβλέπονται από το ν. 1564/1985 (Α΄ 164), όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Το προς καταχώρηση βιολογικό πολλαπλασιαστικό υλικό να έχει παραχθεί, συσκευασθεί και σημανθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1564/1985 και των κοινοτικών Κανονισμών 834/2007 και 889/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά.
 • Να έχουν καταβληθεί τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 της ΚΥΑ 295191/22-4-2009 τέλη.

Δικαιολογητικά καταχώρησης

Για την καταχώρηση υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Έγγραφο Πιστοποίησης από αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, που αποδεικνύει ότι ο παραγωγός, ο προμηθευτής ή ο τελευταίος διακινητής επιχειρηματίας, στην περίπτωση που ο προμηθευτής ασχολείται μόνο με προσυσκευασμένο σπόρο προς σπορά ή κονδύλους πατάτας προς φύτευση, έχει τηρήσει όλες τις αρχές που καθορίζουν τη βιολογική παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού βάσει του Καν.(ΕΚ)834/2007 και του Καν.(ΕΚ)889/2008.
 • Γραπτή δέσμευση του προμηθευτή να ενημερώνει το διαχειριστή της βάσης δεδομένων μια φορά την εβδομάδα, για τις διαθέσιμες ποσότητες που υπάρχουν από την κάθε ποικιλία.
 • Στις περιπτώσεις που δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες μιας ποικιλίας σε μια καλλιεργητική περίοδο, προκειμένου να συνεχίσει να βρίσκεται στη βάση δεδομένων, απαιτείται η εκ νέου βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΕΠΥΕΛ) ως προς την καταλληλότητα της για χρήση ως πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής των τελών εγγραφής.

Έγκριση καταχώρησης

 • Για την καταχώρηση βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού στην βάση δεδομένων ο προμηθευτής υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα, του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 295191/22-4-2009, προς το διαχειριστή της βάσης δεδομένων συνοδευόμενο με τα δικαιολογητικά.
 • Ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων εγκρίνει την αίτηση και καταχωρεί το βιολογικό πολλαπλασιαστικό υλικό στη βάση δεδομένων, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις καταχώρησης. Η καταχώρηση διαγράφεται, εφόσον παύει να πληρούται κάποια από τις προϋποθέσεις έγκρισης της αίτησής του.
 • Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, η συμπλήρωσή τους από τον αιτούντα θα πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα που να εξασφαλίζει την καταχώρηση στη βάση δεδομένων πριν τη λήξη της περιόδου επικαιροποίησης των δικαιολογητικών του.
 • Στην περίπτωση που δεν τηρείται από τον προμηθευτή η εβδομαδιαία ενημέρωση για τις διαθέσιμες ποσότητες που υπάρχουν από την κάθε ποικιλία, ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων διαγράφει τη συγκεκριμένη ποικιλία από τη βάση δεδομένων.

Στοιχεία βάσης δεδομένων

Στη βάση δεδομένων καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τίτλος του προμηθευτή, όπως αυτός αναφέρεται στην άδεια της επιχείρησης παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού την οποία κατέχει, η ταχυδρομική του διεύθυνση, το τηλέφωνο, το fax και το E−mail του.
 • Κωδικός και επωνυμία του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καν.(ΕΚ)889/2008.
 • Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Κοινό και λατινικό όνομα του φυτικού είδους.
 • Όνομα της ποικιλίας.
 • Περιοχές που ο προμηθευτής δύναται να παραδώσει το σπόρο σποράς ή τους κονδύλους πατάτας για φύτευση.
 • Χώρα στην οποία έγινε η επίσημη αποδοχή της ποικιλίας.
 • Ημερομηνία από την οποία είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο οι σπόροι προς σπορά ή οι κόνδυλοι πατάτας προς φύτευση.
 • Ποσότητες βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι διαθέσιμες.
Συνδέσεις

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php