Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής (γενικά)

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής (ΚΟΓΠ) είναι ουσιαστικά πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται από τους γεωργούς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η γεωργική δραστηριότητα και τη συνέχιση των θετικών λειτουργιών της.

Οι πρακτικές αυτές αποσκοπούν:

 • στην αειφορική διαχείριση των γεωργικών γαιών και των φυσικών πόρων
 • στην προστασία και διαφύλαξη του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του
 • στην προστασία της υγείας των αγροτών και των καταναλωτών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οι κώδικες παρεµβαίνουν στις ακόλουθες γεωργικές δραστηριότητες:

 1. Κατεργασία του εδάφους
 2. Αμειψισπορά
 3. Λίπανση
 4. ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων
 5. Φυτοπροστασία
 6. ∆ιαχείριση αυτοφυούς χλωρίδας
 7. Συγκοµιδή
 8. ∆ιαχείριση υπολειµµάτων καλλιέργειας
 9. ∆ιαχείριση απορριµµάτων

Η πρακτική της αµειψισποράς αφορά μόνο τις ετήσιες καλλιέργειες, αροτραίες και κηπευτικά. Όλες οι άλλες δραστηριότητες αφορούν όλους τους τύπους των καλλιεργειών.

Οι κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής αφορούν, επίσης, στις παρακάτω κτηνοτροφικές δραστηριότητες:

 1. Την διαχείριση των βοσκοτόπων
 2. Την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
 3. Την διαχείριση αποβλήτων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης

Επιπλέον, για την περίπτωση ορισµένων περιοχών ή ζωνών που καθορίζονται στην ενότητα Ειδικές περιπτώσεις, ισχύουν πρόσθετοι κώδικες.