Λίπανση μηδικής

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η μηδική έχει σχετικά υψηλές απαιτήσεις σε ορισμένα θρεπτικά στοιχεία σε σχέση με άλλα καλλιεργούμενα φυτά. Η ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που απομακρύνεται από το χωράφι, εξαρτάται από την ποικιλία, το ύψος της απόδοσης, τον τρόπο διαχείρισης της καλλιέγειας και τις εδαφικές αλλά και κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία εδάφους από βροχόπτωση και άρδευση, μήκος ημέρας, γονιμότητα εδάφους). Οι τελευταίες επηρεάζουν την ανάπτυξη της μηδικής, τον αριθμό των κοπών και τη συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων στη χορτομάζα.

Η μηδική είναι ευαίσθητη στην οξύτητα του εδάφους, με άριστη τιμή pH από 6,5 έως 7,0 ανάλογα με τη μηχανική σύσταση του εδάφους, την οργανική ουσία και άλλες χημικές του ιδιότητες. Το pH του εδάφους επηρεάζει τη συμβιωτική αζωτοδέσμευση και τη διαθεσιμότητα και την τοξικότηξτα των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων. Για τη διόρθωση της οξύτητας συνιστάται η χρησιμοποίηση Ca, χωρίς να έχει καμία επίδραση η μορφή με την οποία θα προστεθεί το Ca. Η ποσότητα του απαιτούμενου Ca εξαρτάται από την οξύτητα του εδάφους, με μία μέση συνιστώμενη δόση 500kg Ca/στρ. Με την ασβέστωση των όξινων και φτωχών σε Ca εδαφών βελτιώνεται η ευρωστία των φυτών και αυξάνονται οι αποδόσεις. Επίσης βελτιώνεται η πυκνότητα και η μακροβιότητα του μηδικεώνα, γιατί το Ca δεν είναι μόνο εδαφοβελτιωτικό αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία θρέψης του φυτού και απορροφάται από το φυτό σε σημαντική ποσότητα. Επειδή η αντίδραση του Ca στο έδαφος είναι αργή, συνιστάται η ασβέστωση να γίνεται ένα χρόνο πριν από τη σπορά της μηδικής, στην προηγούμενη καλλιέργεια και το Ca να ενσωματώνεται στο έδαφος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να γίνεται το καλοκαίρι, πριν από τη σπορά της μηδικής. Η επιφανειακή διασπορά Ca πριν από τη σπορά ή σε εγκατεστημένους μηδικεώνες δεν είναι πολύ αποτελεσματική.

Η αζωτοδεσμευτική ικανότητα της μηδικής σε ετήσια βάση είναι μεγαλύτερη, συγκρινόμενη με άλλα χορτοδοτικά ψυχανθή. Οι εκτιμήσεις για την αζωτοδέσμευση της μηδικής κυμαίνονται από 5,0 έως 46,3 kg N2/στρ. κατ'έτος και με αυτήν καλύπτεται το 40-80% των ανγκών της καλλιέργειας σε άζωτο.

Η αζωτούχος λίπανση στη μηδική δε συνιστάται, καθόσον η υψηλή περιεκτικότητα του εδάφους σε άζωτο, μειώνει ή σταματά την αζωτοδέσμευση, μέχρι τα φυτά να χρησιμοποιήσουν τη διαθέσιμη ποσότητα αζώτου. Η μόνη εξαίρεση είναι ότι μερικές φορές συνιστάται μικρή ποσότητα αζώτου κατά τη σπορά της μηδικής σε πτωχά σε άζωτο εδάφη. Το μειονέκτημα όμως αυτής της προσθήκης είναι ότι βοηθά την ανάπτυξη των ζιζανίων, τα οποία ανταγωνίζονται τα φυτάρια της μηδικής, που σ'αυτό το στάδιο έχουν βραδεία ανάπτυξη.

Επαρκής ποσότητα φωσφόρου στο έδαφος βοηθά την εγκατάσταση των νεαρών φυταρίων λόγω της επίδρασής του στην ανάπτυξη της ρίζας. Στα ανεπτυγμένα φυτά επίσης βοηθά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και επιπλέον αυξάνει τα επίπεδα της αζωτοδέσμευσης. Εφαρμογή φωσφόρου συνιστάται να γίνεται τόσο κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας όσο και κάθε χρόνο στη συνέχεια, για όσα χρόνια διατηρείται η καλλιέργεια. Η συνιστώμενη ποσότητα είναι 9-12kg P2O5/στρ. ανά εφαρμογή, με ενσωμάτωση πριν από τη σπορά το πρώτο έτος και επιφανειακά κατά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο τα επόμενα έτη.

Το κάλιο είναι απαραίτητο για την διατήρηση υψηλών αποδόσεων, για τη μείωση της ευπάθειας των φυτών σε ορισμένες ασθένειες, για την αύξηση της αντοχής των φυτών στις χαμηλές θερμοκρασίες και για ικανοποιητική αζωτοδέσμευση. Συχνή προσθήκη καλίου είναι δυνατόν να προκαλέσει μεσονεύρια χλώρωση των φύλλων λόγω του ανταγωνισμού που ασκεί στην πρόληψη του μαγνησίου. Η προσθήκη καλίου, όταν θεωρηθεί απαραίτητη, μπορεί να γίνει πριν τη σπορά ή στην εγκατεστημένη φυτεία, επιφανειακά.