Μέτρα ειδικής στήριξης στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Home < Μέτρα ειδικής στήριξης στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73 < 2009

Μέτρο 1 − Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), που τηρούν τους αναγκαίους όρους που αναφέρονται στους Κανονισμούς 510/2006 του Συμβουλίου και 1898/2006 της Επιτροπής για την παραγωγή προϊόντων Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις κάτωθι πρόσθετες ποιοτικές υποχρεώσεις:

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο των δράσεων 2.1. και 2.2. του μέτρου 132 (συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων) ή/και της δράσης 1.1 (Βιολογική Γεωργία) του μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.
Μέτρο 2 − Βελτίωση της ποιότητας σκληρού σίτου

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν σκληρό σίτο υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με το εθνικό καθετώς ποιότητας του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης Agro 2.1. και 2.2. και χρησιμοποιούν ως ελάχιστη ποσότητα σπόρων σποράς για το σκληρό σίτοτα 10 κιλά ανά στρέμμα για τα έτη 2011 και 2012. Οι παραγωγοί σκληρού σιταριού, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης χορήγησης της πρόσθετης στρεμματικής ενίσχυσης πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, μαζί με την αίτηση για την ενίσχυση, επίσημο αντίγραφο του τιμολογίου της συναλλαγής (πρωτότυπο) και τις επίσημες ετικέτες πιστοποίησης, που αντιστοιχούν στη χρησιμοποιηθείσα ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει να της προσκομισθεί και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής. Από τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν η συνολική ποσότητα, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου. Σε περίπτωση απώλειας ή άλλης επίσημης χρήσης του πρωτότυπου τιμολογίου, ο παραγωγός πρέπει να προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο αυτού, από το στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εκδότη.

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 2.2. του μέτρου 132 (συμμετοχή γεωργών σε συστήματα ποιότητας τροφίμων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.

Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου ανέρχεται στα 90€ ανά εκτάριο(1 εκτάριο=10 στρέμματα).
Μέτρο 3 − Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης βοοειδή |μοσχίδων]] αναπαραγωγής είναι οι γεωργοί οι οποίοι εκτρέφουν μοσχίδες αναπαραγωγής ηλικίας 16 έως 24 μηνών εντός του έτους ενίσχυσης, καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής ή προερχόμενες από την πρώτη διασταύρωση με καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή που γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση του γεωργού. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται μια φορά στη ζωή του ζώου για τους γεωργούς που εκτρέφουν τουλάχιστον 2 μοσχίδες και για αριθμό 2 έως 30 επιλέξιμων μοσχίδων που πληρούν το προαναφερθέν ηλικιακό κριτήριο κατ ’έτος, συνολικά ανά εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τις μοσχίδες αναπαραγωγής που επιπρόσθετα είναι εγγεγραμμένες στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.

Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής ανέρχεται στα 100 € ανά ζώο και της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής στα 80 € ανά ζώο.Μέτρο 4 – Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων είναι οι γεωργοί οι οποίοι εκτρέφουν άνω των 5 ζώων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης ανά εκμετάλλευση. Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση για τις θηλάζουσες αγελάδες που επιπρόσθετα είναι εγγεγραμμένες στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.

Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων ανέρχεται στα 100€ ανά ζώο και της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων στα 80€ ανά ζώο.Μέτρο 5 – Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων είναι οι γεωργοί οι οποίοι διατηρούν τουλάχιστον 50 ενήλικα θηλυκά ζώα, προβατίνες ή αίγες, ηλικίας άνω των 12 μηνών και διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής τους στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τα αιγοπρόβατα που επιπρόσθετα ανήκουν σε αυτόχθονη φυλή και είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού. Πέραν των δύο ανωτέρω ενισχύσεων του παρόντος άρθρου, χορηγείται και πρόσθετη ενίσχυση μετακινούμενων αιγοπροβάτων ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τους αιγοπροβατοτρόφους των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατά τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου.

Δεν είναι δικαιούχοι πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του μέτρου 214, δράση 3.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007– 2013.

Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων ανέρχεται στα 3€ ανά ζώο, της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων στα 2€ ανά ζώο και της πρόσθετης ενίσχυσης μετακινούμενων αιγοπροβάτων στα 4€ ανά ζώο.Μέτρο 6 – Χορήγηση νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης του άρθρου 68 σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με Προγράμματα Ανάπτυξης

Δικαιούχοι των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι οι γεωργοί όλων των τομέων παραγωγής όπου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος για την περίοδο 2007 − 2013, και οι οποίοι δεν διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης για το σύνολο της επιλέξιμης γης τους. Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης ορίζονται όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, ή η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχέςτης χώρας, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου, και
 2. κατέχουν μεγαλύτερη επιλέξιμη γη από το σύνολοτων δικαιωμάτων που ήδη διαθέτουν.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη κατανομή δικαιωμάτων μέσω Άρθρου 68 βλέπε [ Gaia learning] παρ. 1.2.18.1.Α σελ. 25.
Κατηγορίες ζώων που ενεργοποιούν πρόσθετες ή συμπληρωματικές ενισχύσεις

Οι κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου που ενεργοποιούν πρόσθετη ενίσχυση είνα οι εξής:

 • Μοσχίδες αναπαραγωγής ηλικίας 16 έως 24 μηνών, εντός του έτους ενίσχυσης, καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής ή προερχόμενες από την πρώτη διασταύρωση με καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή που γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση του γεωργού. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται μια φορά στη ζωή του ζώου για τους γεωργούς που εκτρέφουν τουλάχιστον 2 μοσχίδες και για αριθμό 2 έως 30 επιλέξιμων μοσχίδων που πληρούν το προαναφερθέν ηλικιακό κριτήριο κατ’ έτος, συνολικά ανά εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση.

Για να είναι επιλέξιμες οι μοσχίδες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

 1. Να είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση
 2. Να είναι καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής
 3. Να είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.
 • Θηλάζουσες αγελάδες κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης ανά εκμετάλλευση

Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση

Για να είναι επιλέξιμες οι θηλάζουσες αγελάδες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

 1. Να είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση
 2. Να είναι καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής
 3. Να είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.
 • Προβατίνες ή αίγες, ηλικίας άνω των 12 μηνών και επιπλέον διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής τους στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας

Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τα αιγοπρόβατα που επιπρόσθετα ανήκουν σε αυτόχθονη φυλή και είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι