Μέτρο 133 "Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας με στόχους:

 • Την ενημέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά την διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων
 • Την προώθηση των προϊόντων αυτών

Πεδίο εφαρμογής και δράσεις

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες παραγωγών προϊόντων ποιότητας των καθεστώτων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέτρου 132. Μέσω του μέτρου θα χρηματοδοτηθούν δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης που περιλαμβάνονται σε επιχειρησιακά σχέδια δράσης μέγιστης διάρκειας τριών ετών. Για την εφαρμογή του καθεστώτος, οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν:

 • ενημέρωση
 • προώθηση
 • διαφήμιση

Αναλυτικότερα οι ενέργειες:

 1. Εκτύπωση, διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών ανά προϊόν στα οποία θα περιγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του προϊόντος ιδίως σε ότι αφορά την ποιότητα και τις μεθόδους παραγωγής, την καλή διαβίωση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος. Θα εκλαϊκεύονται οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής για το προϊόν οδηγίες (συνταγές) χρήσης για κάθε προϊόν.
 2. Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, δημιουργία ιστοσελίδων και ενημερωτικών ταινιών (video, cd, dvd) ανά προϊόν.
 3. Διοργάνωση, συμμετοχή συνεδρίων, πανελλήνιων εκθέσεων προϊόντων ποιότητας και συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις
 4. Οργάνωση επισκέψεων στις μονάδες παραγωγής, μαθητών σπουδαστών, ομάδων καταναλωτών κ.τ.λ.
 5. Προώθηση διακίνησης στην εσωτερική αγορά

Για να κριθούν οι πιο πάνω ενέργειες επιλέξιμες θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Δεν θα γίνεται αναφορά στον τόπο καταγωγής του προϊόντος εφόσον η αναφορά αυτή μπορεί να αποτελέσει βασικό μήνυμα για την προώθηση του. Αναφορά στον τόπο καταγωγής του προϊόντος επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις των προϊόντων του κανονισμού 510/2006 του Συμβουλίου καθώς και των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 479/2008 εφόσον ο τόπος καταγωγής αποτελεί δευτερεύον στοιχείο σε σχέση με το βασικό μήνυμα και συνεπώς δεν μπορεί να επηρεάσει τους καταναλωτές να αγοράσουν το συγκεκριμένο προϊόν.
 • Σε κάθε περίπτωση κοινοτικών καθεστώτων ποιότητας, θα εμφανίζεται το κοινοτικό λογότυπο που προβλέπεται κατά περίπτωση καθεστώτος.
 • Δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενίσχυσης στα πλαίσια του παρόντος μέτρου, δραστηριότητες ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης στις ακόλουθες περιπτώσεις :
 1. για δραστηριότητες που δεν αφορούν την Εσωτερική Αγορά
 2. για δραστηριότητες όπως π.χ υλικό ενημέρωσης το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τις Κοινοτικές Κανονιστικές διατάξεις ή δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας
 3. για δραστηριότητες και ενέργειες για τις οποίες δεν υπάρχει έγκριση από την Υπηρεσία Εφαρμογής
 • Οι δαπάνες για τις μελέτες και τη δημοσιοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του κόστους του προγράμματος δράσεων.

Είδος ενίσχυσης

Στήριξη 70% στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών. Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Δικαιούχοι

Ομάδα παραγωγών. Ομάδα παραγωγών νοείται μία οργάνωση οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία απαρτίζεται από φορείς που συμμετέχουν ενεργά σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων στο πλαίσιο του μέτρου 132. Επαγγελματικές και / ή διεπαγγελματικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.

Κατάλογος προϊόντων που έχουν τη δυνατότητα στήριξης

Περιλαμβάνονται τα Βιολογικά προϊόντα του Καν.2092/91, όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν (ΕΚ) 834/2007 και τα προϊόντα που καλύπτονται από τα εθνικά συστήματα και περιγράφονται στο μέτρο 132.

Συνοπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών

Επιλέξιμες κρίνονται οι δαπάνες για :

 • Μελέτες αγοράς
 • Σχεδιασμό , εκτύπωση, διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, ανά προϊόν ή ομάδα προϊόντων
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ
 • Διοργάνωση - συμμετοχή σε συνέδρια-εμπορικές εκθέσεις-εκθέσεις αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
 • Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων (με τα ΜΜΕ, δημοσιογράφους, διατροφολόγους)
 • Παράλληλες εκδηλώσεις (Γευσιγνωσίες, προβολές μικρής διάρκειας μέσω καταστημάτων, οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων κ.λ.π.)

Σχετικές σελίδες