Μέτρο 3.3 "Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το μέτρο 3.3 με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αλιείς και τους υδατοκαλλιεργητές, το μέτρο για τους Αλιευτικούς λιμένες, καταφύγια και τόπους εκφόρτωσης, έχει δράσεις που περιλαμβάνουν:

  1. την βελτίωση των όρων εκφόρτωσης στα καθορισμένα λιμάνια σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. 1967/2006 για τα μέτρα διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα,
  2. την βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, μεταποίησης, υγιεινής, αποθήκευσης και δημοπράτησης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
  3. την βελτίωση των συνθηκών επίβλεψης της εφαρμογής της Νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις διακίνησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
  4. την προμήθεια καυσίμων, πάγου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας,
  5. τη συντήρηση αλιευτικών σκαφών και την επισκευή του εξοπλισμού,
  6. την κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση αποβάθρων με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση,
  7. την μηχανογραφική διαχείριση αλιευτικών δραστηριοτήτων,
  8. την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας,
  9. την αποθήκευση και την επεξεργασία απορριμμάτων και μέτρα για τη μείωση των απορρίψεων
  10. επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό μικρών αλιευτικών καταφυγίων.