Νομικό πλαίσιο προγράμματος προώθησης και προβολής ελληνικών οίνων με γεωγραφική ένδειξη σε τρίτες χώρες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το πρόγραμμα προώθησης και προβολής ελληνικών οίνων με γεωγραφική ένδειξη σε τρίτες χώρες παρατίθεται πιο κάτω:

  • ΥΑ 303349 / 10 (ΦΕΚ 1936 /B/2010) "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311496/13−07−09 (ΦΕΚ 1477/Β/22−07−09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 302157/10−06−09 (ΦΕΚ 1209/19−06−09) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής»» "
  • ΥΑ 280864 / 10 (ΦΕΚ 947 /B/2010) "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311496/13−07−09 (ΦΕΚ 1477/Β/22−07−09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 302157/10−06−09 (ΦΕΚ 1209/19−06−09) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επ ιτροπής»» "
  • ΚΥΑ 321464 / 09 (ΦΕΚ 2019/Β/2009) "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 302157/10.6.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εκτέλεση των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Ε.Ε. «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»"
  • ΥΑ 311496 / 09 (ΦΕΚ 1477/Β/2009) "Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. αριθμ. 302157/10.6.2009 (ΦΕΚ 1209/19.6.2009) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής»"
  • ΚΥΑ 302157 / 09 (ΦΕΚ 1209/Β/2009) "Συμπληρωματικά μέτρα για την εκτέλεση των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Ε.Ε. «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»."
  • Κανονισμός Συμβουλίου 1234/2007 "Θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)"
  • Κανονισμός Επιτροπής 555 / 2008 "Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα"