Νομικό πλαίσιο χρηματοδότησης ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το πρόγραμμα χρηματοδότησης ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες παρατίθεται πιο κάτω :

  • ΥΑ 231582 / 07 (ΦΕΚ 709/Β/2007) "Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ.αριθμ. 569/125378/21.1.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «χρηματοδότηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά (Ε.Ε.) και στις τρίτες χώρες στα πλαίσια των Καν. 94/2002 και 2879/2000 της Επιτροπής, αντίστοιχα» όπως τροποποιήθηκε από την υπ.αριθμ. 681/230043/13.3.2007"
  • ΚΥΑ 230043 / 07 (ΦΕΚ 384/Β/2007) "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 569/125378/21.1.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «χρηματοδότηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά (Ε.Ε.) και στις τρίτες χώρες στα πλαίσια των Καν. 94/2002 και 2879/2000 της Επιτροπής, αντίστοιχα"
  • ΚΥΑ 125378 / 04 (ΦΕΚ 102/Β/2004) "Χρηματοδότηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά (Ε.Ε.) και στις τρίτες χώρες στα πλαίσια των Καν. 94/2002 ΚΑΙ 2879/2000 της Επιτροπής αντίστοιχα"
  • Κανονισμός Επιτροπής 501 / 2008 "Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες"
  • Κανονισμός Συμβουλίου 3 / 2008 "Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες"