Οριακές τιμές των θρεπτικών στα φύλλα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η φυλλοδιαγνωστική για να εφαρμοστεί στην πράξη θα πρέπει να υπάρχουν οι οριακές τιμές, ή το κρίσιμο εύρος άριστης επάρκειας (ΕΑΕ) των θρεπτικών για κάθε καλλιέργεια. Οι οριακές τιμές προσδιορίζονται είτε με την εκτέλεση ειδικών πειραμάτων, η πραγματοποίηση των οποίων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, ή με τη διενέργεια θρεπτικών επισκοπήσεων. Οι τιμές αυτές αποτελούν σημείο αναφοράς και σύγκρισης με τις αντίστοιχες τιμές ανάλυσης των φύλλων στην πράξη.

Στη χώρα μας έχουν κατά καιρούς δημοσιευτεί οριακές τιμές για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, οι οποίες προσδιορίστηκαν στα πλαίσια θρεπτικών επισκοπήσεων. Ωστόσο όμως δεν έχει γίνει σημαντική εργασία σε σχέση με τα κηπευτικά (υπό κάλυψη ή όχι), και τις μεγάλες καλλιέργειες. Γενικά, οι δημοσιευμένες οριακές τιμές για τις δενδρώδεις καλλιέργειες της χώρας μας θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της φυλλοδιαγνωστικής στην καθημερινή πράξη μετά από συνεχή έλεγχο ως προς την ανταπόκριση τους στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων με προοπτικές τη συνεχή βελτίωση τους. Έτσι, σήμερα πολλές από τις μέχρι τώρα προταθείσες οριακές τιμές είναι πολύ χαμηλότερες των πραγματικών απαιτήσεων των σύγχρονων ποικιλιών. Τονίζεται ότι η ανάγκη της συνεχούς βελτίωσης των οριακών τιμών των θρεπτικών των διαφόρων καλλιεργειών είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η συχνή εισαγωγή νέων ποικιλιών με υψηλές απαιτήσεις συνεπάγεται την απομάκρυνση από το έδαφος μεγάλων ποσοτήτων θρεπτικών, που μεταβάλλουν εύκολα το επίπεδο της γονιμότητας του εδάφους, με αντίστοιχες αρνητικές συνέπειες στην περιεκτικότητα των φύλλων σε θρεπτικά.

Από τη σύγκριση της τιμής ανάλυσης δοθέντος θρεπτικού σε δείγμα φύλλων, με τις αντίστοιχες οριακές τιμές της ίδιας πάντοτε καλλιέργειας, μπορεί να καθοριστεί το επίπεδο της θρεπτικής κατάστασης της υπόψη καλλιέργειας και εξ αυτού στη συνέχεια να διατυπωθούν οι συμβουλές λίπανσης, με αναφορά βέβαια και προς τα δεδομένα της εδαφοανάλυσης. Η αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους όπως π.χ. με το σύστημα DRIS (Diagnosis and Recommendation Integrated System), το οποίο βασίζεται πάνω στη χρήση αναλογιών τιμών θρεπτικών με την βοήθεια των οποίων μπορεί να προσδιοριστεί ο βαθμός επάρκειας ή μη, του διαλαμβανομένου θρεπτικού. Για την εφαρμογή του συστήματος αυτού, απαιτούνται πολλά δεδομένα και η περαιτέρω ανάλυση του είναι εκτός των σκοπών του παρόντος άρθρου.

Η ανάλυση των φύλλων (φυλλοδιαγνωστική) μπορεί, με βάση τη σύγκριση με τις οριακές τιμές, να μας δώσει έναν ικανοποιητικό τρόπο πρόβλεψης των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά ή σε λιπάσματα. Η συσχέτιση της φυλλοδιαγνωστικής με την ανάλυση του εδάφους μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα πλαίσια της συμβουλευτικής λίπανσης των καλλιεργειών. Η φυλλοδιαγνωστική εφαρμόζεται στη χώρα μας σε περιορισμένη έκταση εδώ και 30 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται μια προσπάθεια σύνδεσης της φυλλοδιαγνωστικής με την ανάλυση του εδάφους σε τρόπο ώστε να επιτευχθεί η ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών. Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να επιτύχουν την ερμηνεία της φυλλοδιαγνωστικής και της ανάλυσης του εδάφους σε τρόπο ώστε να διατυπώσουν συμβουλές λίπανσης που θα είναι εξ αντικειμένου πιο ρεαλιστικές και περισσότερο ακριβείς καθ' όσον βασίζονται και στα αναλυτικά δεδομένα του εδάφους αλλα και του φυτού. Έτσι θα καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση των λιπασμάτων και ο εφοδιασμός των φυτών με τις ποσότητες των θρεπτικών που πραγματικά είναι αναγκαίες για την ικανοποιητική ανάπτυξη των καλλιεργειών.[1]


Βιβλιογραφία

  1. Η ερμηνεία της φυλλοδιαγνωστικής, των Π. Κουκουλάκης τ. Αναπληρωτής Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, ΑΡ. Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, 2003.