Προετοιμασία εδάφους-Εγκατάσταση φυτείας εσπεριδοειδών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εγκατάσταση φυτείας εσπεριδοειδών

Η επιτυχία μιας εσπεριδοφυτείας εξαρτάται:

  1. από τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής,
  2. την επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης της φυτείας,
  3. το έδαφος,
  4. το νερό,
  5. την επιλογή των κατάλληλων υποκειμένων και ποικιλιών και
  6. την εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής καλλιέργειας.

Τα εσπεριδοειδή δεν αναπτύσσονται ικανοποιητικά σε έδαφος, όπου υπήρχε πριν άλλη εσπεριδοφυτεία. Αυτή αποδίδεται στη συσσώρευση στο έδαφος, με την πάροδο του χρόνου, κάποιας τοξικής ουσίας ή την παρουσία κυρίως των παθογόνων Tylenchulus semipenetrans.

Προετοιμασία εδάφους

Το έδαφος, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση μιας εσπεριδοφυτείας, δέχεται πριν τη φύτευση άροση σε βάθος 30-40 εκ. Η άροση αποσκοπεί στην καταστροφή των πολυετών ζιζανίων και στην αφρατοποίηση του εδάφους, η οποία συμβάλλει σε καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των δέντρων. Πριν την άροση όμως γίνεται ανάλυση του εδάφους και ανάλογα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, καθορίζεται το είδος και η ποσότητα των χημικών λιπασμάτων που κρίνονται απαραίτητα για τη βελτίωση του εδάφους. Αν η εξεύρεση κοπριάς είναι εύκολη, τότε ενδείκνυται η προσθήκη 2-3 τόνων κατά στρέμμα. Μετά την άροση ακολουθεί ισοπέδωση του εδάφους και απολύμανση αυτού, συνήθως με χλωροπικρίνη, για εξάλειψη των επιβλαβών μικροοργανισμών. Αν στο προς φύτευση έδαφος υπήρχε άλλου είδους οπωρώνας, τότε αυτό αφήνεται για μια τετραετία σε αγρανάπαυση ή σπέρνεται κατά το χρονικό αυτό διάστημα με ένα αγροστώδες προς εξάλειψη των ασθενειών μεταφύτευσης. Αν όμως υπήρχε εσπεριδοφυτεία, τότε καλό είναι η χρονική περίοδος της αγρανάπαυσης να αυξηθεί σε δέκα τουλάχιστον χρόνια.

Φύτευση δενδρυλλίων

Πριν από τη φύτευση του οπωρώνα γίνεται η επισήμανση των θέσεων φυτεύσεως των δενδρυλλίων, η διάνοιξη των λάκκων (διαστάσεων 45x45 εκ.) και ακολουθεί η φύτευση των δενδρυλλίων. Κατά τη φύτευση των δενδρυλλίων φροντίζουμε να φυτεύονται αυτά στο ίδιο βάθος, που ήταν στο φυτώριο και το επιφανειακό χώμα να πέφτει στη βάση του ριζικού τους συστήματος. Κατά την προσθήκη του χώματος πιέζουμε αυτό ελαφρά, μέχρι της πλήρους πληρώσεως των λάκκων, απογεύγοντας να προκαλέσουμε ζημιές στο ριζικό σύστημα των δενδρυλλίων. Κατά τη φύτευση γίνεται και η τοποθέτηση των πασάλων στηρίξεως των δενδρυλλίων. Μετά τη φύτευση ακολουθεί το πότισμα. Η φύτευση στις τροπικές περιοχές γίνεται οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, εκτός από τις περιόδους έντονης βλάστησης, ενώ στις υποτροπικές περιοχές περιοριστικός παράγοντας είναι οι παγετοί και γι' αυτό καλό είναι η φύτευση να γίνεται μετά την παρέλευση αυτών, δηλαδή αρχές άνοιξης.

Αποστάσεις και συστήματα φύτευσης

Η απόσταση φύτευσης εξαρτάται βασικά από τη γονιμότητα του εδάφους, το χρησιμοποιούμενο υποκείμενο και τη ζωηρότητα βλάστησης της καλλιεργούμενης ποικιλίας. Η πυκνή φύτευση των δενδρυλλίων αυξάνει μεν την παραγωγή κατά τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης της εσπεριδοφυτείας, αλλά αργότερα,, λόγω του συνωστισμού των δέντρων, συμβάλλει σε σημαντική μείωση της παραγωγής. Η δε αραιή φύτευση έχει σαν αποτέλεσμα τη λήψη μικρών σοδειών κατά τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης της εσπεριδοφυτείας και ιακνοποιητικών σοδειών με την ενηλικίωσή της (10-15 χρόνων). Αν ληφθούν υπ' όψη όλοι οι πιο πάνω παράγοντες, τότε η κατάλληλη απόσταση πρέπει να καθορίζεται από τη σχέση: ύψος δέντρων=(απόσταση φύτευσης/2)+1.

Σχετικά με τα συστήματα φύτευσης υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά τα σπουδαιότερα είναι:

  • κατά τετράγωνα,
  • κατά ορθογώνια παραλληλόγραμμα ή γραμμές
  • κατά ισόπλευρα τρίγωνα ή εξάγωνα και
  • κατά ισοϋψείς καμπύλες.