Ρόλος του επιβλέποντα - γεωπόνου στην ολοκληρωμένη διαχείριση φυτικής παραγωγής

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 • Οργανώνει το πρόγραμμα λίπανσης και φυτοπροστασίας
 • Αξιολογεί τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς μέλη της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Εκδίδει και υπογράφει οδηγίες λίπανσης
 • Εκδίδει και υπογράφει οδηγίες ψεκασμού
 • Ελέγχει τις καταγραφές στο τετράδιο παραγωγών
 • Εκδίδει εντολή συγκομιδής βάση του PHI (Pre-Harvest Interval)
 • Συντάσσει εκτίμηση επικινδυνότητας βάση της οποίας διενεργούνται οι απαιτούμενες αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • Διατηρεί και ενημερώνει το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης.
 • Οργανώνει τις εκπαιδεύσεις των παραγωγών
 • Οργανώνει και πραγματοποιεί τις αποστολές στα εργαστήρια αναλύσεων εδάφους και υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • Οργανώνει, συμμετέχει ή / και διεξάγει τις εσωτερικές επιθεωρήσεις των παραγωγών, ανάλογα την εκπαίδευσή του.
 • Μεριμνά για τη συλλογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά την δραστηριότητα της ομάδας παραγωγών.
 • Θέτει σε συνεργασία με τον επικεφαλή τους σκοπούς και στόχους της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης.
 • Αξιολογεί τα περιβαλλοντικά θέματα και επιπτώσεις από τις δραστηριότητες της ομάδας παραγωγών.
 • Καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση αφού συγκεντρώσει τα ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρωθεί από τους παραγωγούς κατά την ένταξη του στη ομάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της ελιάς με βάση το πρότυπο Agro 2.2/3", πτυχιακή εργασία της Ιερωνυμάκη Κωνστανίνας, ΑΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Ηράκλειο 2011

px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php