Agro 3.2

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η επιχείρηση που επιθυμεί να προχωρήσει στην εκτροφή χοίρων σύμφωνα με το πρότυπο Agro 3.2 πρεπει να ικανοποιεί κάποιες γενικές αρχές. Συνοπτικά:

Γενικές απαιτήσεις

 • Ορισμός του επικεφαλή της επιχείρισης, του επιβλέποντα γεωπόνου και του υπεύθυνου κτηνίατρου που θα παρακολουθεί τη μονάδα
 • Εφαρμογή των απαιτήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την εκτροφή χοίρων
 • Εκπαίδεύση του προσωπικού αν παραστεί ανάγκη

Ορθή εκτροφή ζώων

 1. Τα ζώα πρέπει να προέρχονται από μονάδες που βεβαιώνουν την προέλευση και την κατάσταση της υγείας τους και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά υγείας,
 2. πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ειδικά λοιμώδη νοσήματα, τα οποία δεν ενδημούν στη χοιροτροφική μονάδα και στην περιοχή προορισμού των ζώων και αυτό να τεκμηριώνεται κατάλληλα,
 3. να είναι ενεργητικώς ανοσοποιημένα κατά των νοσημάτων που ενδημούν στη χοιροτροφική μονάδα προορισμού, κατόπιν αιτήσεως της τελευταίας,
 4. να μην παρουσιάζουν συμπτώματα που υποδηλώνουν λοιμώδη νοσήματα,
 5. να μην έχουν υποστεί γενετικές μεταλλάξεις,
 6. στην περίπτωση εισαγωγής στη χοιροτροφική μονάδα χοίρων προς πάχυνση πρέπει αυτοί να προέρχονται από πιστοποιημένες κατά Agro 3.2 χοιροτροφικές μονάδες προκειμένου να ενταχθούν στο σύστημα διαχείρισης για την διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος. Με σκοπό την αποφυγή εισόδου παθογόνων μικροοργανισμών μέσω της εισαγωγής νεοεισερχόμενων ζώων και σπέρματος, τα νεοεισερχόμενα ζώα πριν ενταχθούν στην μονάδα πρέπει να παραμένουν σε κατάλληλους χώρους απομόνωσης για τουλάχιστον 15 ημέρες και να ελέγχεται η προέλευση αυτών και του σπέρματος.

Αναπαραγωγικό υλικό

Σε ότι αφορά το αναπαραγωγικό υλικό των χοίρων μιας χοιροτροφικής μονάδας πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

 1. Ο ετήσιος ρυθμός αντικατάστασης των ζώων αναπαραγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 35% κατά μέσο όρο σε διάρκεια τριετίας, με βάση τη δυναμικότητα της χοιροτροφικής μονάδας.
 2. Τόσο τα νεαρά ζώα αντικατάστασης όσο και τα ενήλικα ζώα αναπαραγωγής πρέπει να προέρχονται από μονάδες που να εκδίδουν πιστοποιητικά προέλευσης των γεννητόρων ή των προγεννητόρων αυτών.Οι μονάδες πυο χρησιμοποιούν για την αναπαραγωγή ζώα που γεννήθηκαν σ' αυτές, πρέπει να τηρούν ανάλογα με τα ανωτέρω, στοιχεία τεκμηρίωσης.
 3. Η χοιροτροφική μονάδα πρέπει να τηρεί:
  • Αρχείο των πιστοποιητικών προέλευσης των εισαγόμενων κάθε φορά γεννητόρων ή και προγεννητόρων και τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά που αποδεικνύουν την ημερομηνία αγοράς τους. Το αρχείο αυτό πρέπει να τηρείται για τουλάχιστον 2 έτη μετά τη σφαγή και των τελευταίων απογόνων των γεννητόρων ή και προγεννητόρων.
  • Αρχείο απομακρυνόμενου αναπαραγωγικού πληθυσμού, όπου για κάθε ζώο να καταγράφονται τα εξής στοιχεία:
 4. Ημερομηνία εισαγωγής στη χοιροτροφική μονάδα
 5. Αριθμός ενωτίου
 6. Ημερομηνία απομάκρυνσης και
 7. Αιτία απομάκρυνσης. Το αρχείο αυτό πρέπει να τηρείται για τουλάχιστον 2 έτη μετά την απομάκρυνση των αναπαραγωγικών ζώων

Εκτροφή κάπρων

Σε μια χοιροτροφική μονάδα ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κάπρων πρέπει να είναι:

 • Ένας κάπρος ανά 150 σύες (χοιρομητέρες) όταν εφαρμόζεται τεχνητή σπερματέγχυση.
 • Ένας κάπρος ανά 20 σύες όταν εφαρμόζεται η φυσική οχεία.

Οι σταβλιζόμενοι κάπροι πρέπει να φιλοξενούνται ατομικά σε ευρύχωρα κελιά (συμπαγούς ημισχαρωτού ή πλήρως σχαρωτού τύπου), τα οποία πρέπει να διαθέτουν ατομική ταΐστρα και ποτίστρα, με ελάχιστη επιφάνεια 6 m2 ή τουλάχιστον 10 m2 όταν πρόκειται οι χοιρομητέρες να οχεύονται στο ίδιο κελί του κάπρου. Όταν ο κάπρος μεταφέρεται σε διαφορετικό χώρο για την οχεία τότε ο χώρος αυτός πρέπει να έχει ελάχιστη επιφάνεια 10 m2.

Εκτροφή χοιρομητέρων

Η ελάχιστη ηλικία πρώτης επίβασης των συίδων δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 7 μηνών και τα προς γονιμοποίηση ζώα δεν πρέπει να έχουν βάρος χαμηλότερο των 120 κιλών. Οι συίδες πρέπει να σταβλίζονται ελεύθερες σε ατομικά ή ομαδικά κελιά όπου να αναλογεί υποχρεωτικά ελάχιστη επιφάνεια 1,5 m2. Μετά τον απογαλακτισμό όσες σύες κρίνεται ότι συνεχίζουν τον αναπαραγωγικό τους βίο, μεταφέρονται στο θάλαμο συζεύξεων και εφαρμόζεται φυσική οχεία ή τεχνητή σπερματέγχυση.

Οι έγκυες σύες πρέπει να σταβλίζονται σε ομαδικά ή ατομικά κελιά όλων των τύπων, όπου στην περίπτωση ομαδικού σταβλισμού πρέπει να αναλογεί ελάχιστη επιφάνεια 2 m2 ανά ζώο και στην περίπτωση ατομικού ενσταβλισμού 1,5 m2. Σε καθε περίπτωση οχείας, φυσικής ή τεχνητής, πρέπει να γίνεται καταγραφή των συζεύξεων και να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των παραγώγων.

Λίγες μέρες (3 - 7) πριν τον αναμενόμενο τοκετό, οι σύες μεταφέρονται στο θάλαμο τοκετού - γαλουχίας. Πριν την εισαγωγή των χοιρομητέρων στο κελί τοκετού συνιστάται λουτρό. Κατά την ημέρα τοκετού πρέπει:

 1. Να μη χορηγείται τροφή
 2. Να χορηγείται άφθονο νερό
 3. Να αποφεύγονται οι θόρυβοι στο θάλαμο και
 4. Να ανάβονται έγκαιρα οι θερμαντικές πηγές για τα χοιρίδια

Οι θάλαμοι των χοιρομητέρων σε γαλουχία πρέπει να διαθέτουν ατομικές ταΐστρες και ποτίστρες για κάθε σύα, καθώς και μια ταΐστρα και ποτίστρα ανά τοκετοομάδα. Σε κάθε χώρο φιλοξενίας των χοιριδίων πρέπει να υπάρχει ατομική πηγή θέρμανσης.

Εκτροφή χοιριδίων

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χώρος ανά χοιρίδιο στο στάδιο αυτό καθορίζεται στο 0,2 m2, ενώ ο ελάχιστος απαιτούμενος εξαερισμός στα 50 m3 ανά ώρα και ανά χοιρίδιο. Τα νεαρά ζώα δεν πρέπει να απογαλακτίζονται σε ηλικία μικρότερη των τριών εβδομάδων. Κατά το στάδιο ανάπτυξης - πάχυνσης δεν πρέπει να πραγματοποιούνται αναμίξεις των ομάδων που έχουν συσταθεί κατά τον απογαλακτισμό.

Διατροφή χοίρων

Η χοιροτροφική μονάδα πρέπει να προσδιορίζει τις προδιαγραφές του σιτηρεσίου για κάθε στάδιο εκτροφής των χοίρων και να διασφαλίζει ότι οι ζωοτροφές είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο του Agro 3.1.

Νερό

Όλα τα ζώα της μονάδας πρέπει να έχουν συνεχώς πρόσβαση σε μια κατάλληλη πηγή νερού. Το νερό πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας όσον αφορά τα βαρέα μέταλλα, τα νιτρικά, τα νιτρώδη και τα φωσφορικά άλατα και είναι χλωριομένο και δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των ζώων. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον κατάλληλο αριθμό ποτιστρών ανάλογα με τον αριθμό των ζώων και τον τρόπο διατροφής τους καθώς και για την κατάλληλη ποσότητα του νερού που παρέχεται στους χοίρους ανάλογα με το στάδιο εκτροφής τους και σύμφωνα με την καθοδήγηση του υπεύθυνου κτηνιάτρου.

Ειδικότερα η ροή του νερού σε κάθε στάδιο εκτροφής και ο κατάλληλος αριθμός ποτιστρών, φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

Ροή νερού σε κάθε στάδιο εκτροφής των χοίρων
Στάδιο εκτοφής Ροή νερού (λίτρα ανά λεπτό και ανά ποτίστρα)
Απογαλακτισμένοι χοίροι 0,5
Προπαχυνόμενοι χοίροι 0,7
Παχυνόμενοι χοίροι 0,7
Ξηρά περίοδος 1,0
Γαλουχία 1,5


Αριθμός ποτιστρών ανάλογα με τον αριθμό των ζώων και τον τρόπο διατροφής τους
Ελάχιστος αριθμός ποτιστρών Αριθμός ζώων / τρόπος διατροφής
1 10 χοίροι στην περίπτωση που η τροφή είναι περιορισμένη
1 15 χοίροι στην περίπτωση που η τροφή γίνεται κατά βούληση
1 20 χοίροι στην περίπτωση που η τροφή είναι σε λεκάνες και πρόκειται για περιορισμένη ποσότητα
1 30 χοίροι στην περίπτωση που η τροφή είναι σε λεκάνες και πρόκειται για τροφή κατά βούληση

Εγκαταστάσεις χοιροτροφικής μονάδας

Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον απιτούμενο εξοπλισμό, πρέπει να εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες για την προστασία των χοίρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για:

 • Την ολική επιφάνεια εδάφους που διατίθεται στους χοίρους
 • Τον αριθμό των χοίρων σε συνάρτηση με το βάρος τους που επιτρέπεται σε κάθε κελί
 • Την κατάλληλη κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και την ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων
 • Την ύπαρξη ατομικής πηγής θέρμανσης σε κάθε χώρο φιλοξενίας των χοιριδίων
 • Την ύπαρξη ατομικών ταϊστρών και ποτιστρών για κάθε χοιρομητέρα και κάθε τοκετοομάδα

Γενικότερα, οι εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης για τις σταβλικές εγκαταστάσεις γενικά και για τα χοιροστάσια ειδικά.

Επίσης, πρέπει:

 • να πραγματοποιούνται προληπτικές δράσεις υγιεινής (πχ απολύμανση, καθαρισμός εξοπλισμού, πρόβλεψη νοσογόνων παραγόντων και μέτρων καταπολέμησής τους)
 • να τηρείται πρόγραμμα εμβολιασμού, κτηνιατρική παρακολούθηση των ζώων και να χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα φάρμακα
 • να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων και
 • να τηρούνται αρχεία και έγγραφα με βάση τις αρχές της ιχνηλασιμότητας.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Management και ολοκληρωμένη διαχείριση σε χοιροτροφικές μονάδες της βόρειας Ελλάδας", Μεταπτυχιακή διατριβή του Γεωργίου Π. Τερζίδη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, Ειδίκευση Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη 2010