Αιτήσεις - δικαιολογητικά για πολλαπλασιαστικό υλικό

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για κάθε ποικιλία υποβάλλεται χωριστή αίτηση. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και το αντίστοιχο πολλαπλασιαστικό υλικό ( σπόρος, στάχυα, φόβες ). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα.

Πρώτο έτος δοκιμών

 • Αίτηση (υπόδειγμα Α).
 • Έντυπο Νο.1 , δύο αντίγραφα , ( διατίθεται από το ΙΕΠΚΦ και συμπληρώνεται και υπογράφεται από το δημιουργό ή το διατηρητή της ποικιλίας ). Αναπόσπαστο μέρος του Εντύπου Νο1 αποτελούν :
 1. H δήλωση του δημιουργού.
 2. H δήλωση του διατηρητή.
 3. H δήλωση του διατηρητή ή δημιουργού για τον ορισμό εκπροσώπου μόνον όσον αφορά την εγγραφή ποικιλιών στην Ελλάδα , καθώς και κάθε είδος συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών.
 • Έντυπο Νο.2 , δύο αντίγραφα , ( διατίθεται από το ΙΕΠΚΦ και συμπληρώνεται και υπογράφεται από το δημιουργό της ποικιλίας ).
 • Αναγκαίο πολλαπλασιαστικό υλικό εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, η συσκευασία του οποίου να φέρει απαραιτήτως την επωνυμία του δημιουργού.
 • Τριπλότυπο πληρωμής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δεύτερο έτος δοκιμών

 • Αίτηση (υπόδειγμα B).
 • Δήλωση τελικού ονόματος της ποικιλίας στην οποία να αναφέρεται ότι δεν είναι καταχωρημένο ως εμπορικό σήμα υπέρ τρίτου. Η δήλωση ότι το όνομα δεν είναι καταχωρημένο ως εμπορικό σήμα υπέρ τρίτου , γίνεται μετά την οριστικοποίηση της ονομασίας στην Ε. Ε. Επειδή η επιλογή του ονόματος είναι περίπλοκη διαδικασία θα πρέπει με την υποβολή του Έντυπου Νο.1 να οριστεί κάποιο προσωρινό όνομα , το οποίο σε συνεργασία με το ΙΕΠΚΦ και βάσει των κανόνων περί ονοματολογίας μπορεί να οριστικοποιηθεί . Η οριστικοποίηση αυτή πρέπει να δηλώνεται εγγράφως .
 • Αναγκαίο πολ/κό υλικό εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, η συσκευασία του οποίου να φέρει απαραιτήτως την επωνυμία του δημιουργού.
 • Τριπλότυπο πληρωμής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τρίτο έτος δοκιμών

Μηδική

 • Αίτηση (υπόδειγμα Γ).
 • Τριπλότυπο πληρωμής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παραπομπή από ΤΕΠΥ

 • Αίτηση (υπόδειγμα Δ).
 • Αναγκαίο πολ/κό υλικό εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, η συσκευασία του οποίου να φέρει απαραιτήτως την επωνυμία του δημιουργού.
 • Τριπλότυπο πληρωμής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι