Καθεστώς εξαγωγικών επιστροφών προϊόντων εκτός παραρτήματος Ι της συνθήκης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα προϊόντα εκτός Παραρτήματος Ι της Συνθήκης προκύπτουν από την επεξεργασία βασικών γεωργικών προϊόντων (ονομάζονται προϊόντα βάσης) των τομέων των αβγών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, της ζάχαρης, των σιτηρών και του ρυζιού. Το ποσοστό του προϊόντος βάσης που εμπεριέχεται στα εξαγόμενα εμπορεύματα ποικίλει για το κάθε εμπόρευμα. Το ποσό της εξαγωγικής επιστροφής που χορηγείται καθορίζεται κάθε μήνα από την Επιτροπή και καθορίζεται από την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που εμπεριέχεται στο εξαγόμενο εμπόρευμα και του ποσού της επιστροφής για το εν λόγω βασικό προϊόν το οποίο υπολογίζεται ανά 100 χιλιόγραμμα. Η χορήγηση της εξαγωγικής επιστροφής στους δικαιούχους πρέπει να διεκπεραιωθεί σε τακτή προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή των σχετικών φακέλων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί περιλαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά. Αν οι συνολικές εξαγωγές ανά εξαγωγέα σε μια δημοσιονομική περίοδο (από την 1η Οκτωβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους) υπερβαίνουν τα 100.000 €, οι εξαγωγείς υποχρεώνονται στην έκδοση πιστοποιητικού επιστροφής με τη σύσταση εγγύησης ίσης με το 15 % του αιτούμενου ποσού. Όταν οι αιτήσεις για πιστοποιητικά επιστροφών υπερβαίνουν τα διαθέσιμα ποσά εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται η αναστολή της έκδοσης πιστοποιητικών επιστροφών.

Δικαιούχοι: Εταιρείες (ΑΕ,ΟΕ,ΕΠΕ,ΑΕΒΕ κτλ) και προσωπικές εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Επιμελητήριο.