Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές ζάχαρης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Εισαγωγές ζάχαρης

Οι εισαγωγές ζάχαρης διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση.

Οι εισαγωγές ζάχαρης με δασμολογική ποσόστωση διακρίνονται σε:

  1. εισαγωγές από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες βάσει ΚΑΝ(ΕΚ) 828/09
  2. εισαγωγές από χώρες εκτός των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών βάσει ΚΑΝ(ΕΚ) 828/09
  3. εισαγωγές από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων βάσει ΚΑΝ(ΕΚ) 891/09

Κάθε εισαγωγέας ζάχαρης με δασμολογική ποσόστωση μπορεί να υποβάλλει αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής κάθε εβδομάδα, η οποία συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό εξαγωγής της τρίτης χώρας και ένα έγγραφο όπου δεσμεύεται η επιχείρηση να αγοράσει την ζάχαρη σε τιμή όχι χαμηλότερη από το 90% της τιμής αναφοράς. Στην περίπτωση του ΚΑΝ(ΕΚ) 891/09 οι αιτήσεις υποβάλλονται τις επτά (7) πρώτες μέρες κάθε υποπεριόδου. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής και για τους δύο Κανονισμούς είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αίτησης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, για την έκδοση του πιστοποιητικών εισαγωγής καταβάλλεται εγγύηση 20 €/τόνο και μαζί με την αίτηση ο εισαγωγέας επισυνάπτει και πιστοποιητικό καταγωγής της ζάχαρης από την τρίτη χώρα.

Eισαγωγές ζάχαρης χωρίς δασμολογική ποσόστωση. Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής ζάχαρης χωρίς δασμολογική ποσόστωση γίνεται κάθε μέρα , το ποσό της εγγύησης είναι 20 €/τόνο και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής είναι τρείς (3) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.

  • Εξαγωγές ζάχαρης

Οι εξαγωγείς ζάχαρης και των παραγώγων αυτής σε τρίτες χώρες μπορούν να υποβάλλουν όλο το έτος αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 11 €/100kg για τη ζάχαρη και 4,2 €/100kg για τα παράγωγα αυτής και η διάρκεια ισχύος τους ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αίτησης. Για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τους 10τόννους η διάρκεια ισχύος είναι μέχρι το τέλος του 3ου μήνα από την έκδοση. Για τις εξαγωγές ζάχαρης δεν χορηγείται σήμερα εξαγωγική επιστροφή.

Δικαιούχοι: Εταιρείες (ΑΕ,ΟΕ,ΕΠΕ,ΑΕΒΕ κτλ) και προσωπικές εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Επιμελητήριο.