Έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για την έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας απαιτούνται :

  1. Αίτηση για την ατομική άδεια αλιείας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 με το κείμενο "δεν έχω υποβάλλει δικαιολογητικά για έκδοση ατομικής ερασιτεχνικής - επαγγελματικής άδειας αλιείας σε άλλη Λιμενική Αρχή".
  3. Έντυπο ερασιτεχνικής ατομικής αδείας αλιείας από Λιμενική Αρχή αξίας είκοσι (20) EURO
  4. Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής τριών (03) EURO υπέρ ΜΤΝ.
  5. Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής επτά (07) EURO υπέρ ΕΚΟΕΜ
  6. Δύο φωτογραφίες ταυτότητος του ενδιαφερόμενου
  7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.
  8. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.
  9. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.

Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής είναι διετής.

Χρόνος οριστικής απάντησης ή διεκπεραίωσης της υπόθεσης: Δύο ημέρες εργάσιμες από την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Σημείωση Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή. Η ερασιτεχνική άδεια αλιείας χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες ΕΕ και μόνο σε ομογενείς.

Σχετικές σελίδες