Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια βιολογικών δοκιμών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους οι αναγνωρισμένες πειραματικές μονάδες είναι υποχρεωμένες να γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή αναλυτικό πίνακα με τις βιολογικές δοκιμές/πειράματα που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους. Κάθε βιολογική δοκιμή/πείραμα θα πρέπει να προσδιορίζεται με χαρακτηριστικό κωδικό αριθμό ο οποίος θα διευκολύνει την ταυτοποίησή της.
  • Κατά την κατάθεση των στοιχείων βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων στα πλαίσια της αίτησης για χορήγηση ή τροποποίηση έγκρισης κυκλοφορίας, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση συμμόρφωσης με τις αρχές ΟΠΠΑ σύμφωνα με το υπόδειγμα 7 της ΥΑ αριθμ.183351/07-04-10.
  • Μόνο οι βιολογικές δοκιμές/πειράματα για τις οποίες έχει υποβληθεί ο σχετικός πίνακας μπορούν να αναγνωριστούν για τη χορήγηση έγκρισης διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  • Κάθε χρόνο η αρμόδια αρχή καταρτίζει ένα πίνακα ανά πειραματική μονάδα με τις δοκιμές ΟΠΠΑ που ολοκληρώθηκαν και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση διάθεσης στην αγορά.

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι