Αδειοδότηση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών γραφείων παραγωγικών ζώων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα χορηγείται από την οικεία περιφέρεια μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια περιφεριακή κτηνιατρική υπηρεσία.

 • Για τη χορήγηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
 1. να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ,
 2. να έχει πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
 3. να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές,
 4. να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
 5. να διαθέτει ανεξάρτητο χώρο εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων.
 • Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :
 1. αντίγραφο τίτλου σπουδών
 2. αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλαμτος
 3. βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, επικουρικά για τους κτηνιάτρους των Ενόπλων Δυνάμεων,
 4. υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις που ορίζονται πιο κάτω και ότι δε διατηρεί κτηνιατρικό γραφείο σε άλλη περιοχή της επικράτειας,
 5. τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη της επαγγελματικής στεγης σε κλίμακα 1 : 100
 • Δε χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα :
 1. στους κτηνιάτρους που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εταιρείες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και σε μονάδες εκτροφής παραγωγικών ζώων,
 2. στους συνταξιούχους κτηνιάτρους που λαμβάνουν σύνταξη από το Ε.Τ.Α.Α (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.),
 3. στα μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας,
 4. στους με μηνιαία απασχόληση και ασφάλιση στο Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.) κτηνιάτρους του Δημοσίου, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Περιφερειών, των λοιπών Ο.Τ.Α., των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των τραπεζικών ή άλλων ανώνυμων εταιρειών των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών νομικών προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, των θυγατρικών ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ.,
 5. σε κτηνιάτρους που έχουν άδεια καταστήματος λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων,
 6. σε κτηνιάτρους που συμμετέχουν σε εταιρείες που έχουν αντικείμενο την παραγωγή, την εισαγωγή και την εμπορία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων,
 7. για τους κτηνιάτρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ισχύει το νομικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από τα ν.δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α'), π.δ. 130/1984 (ΦΕΚ 42 Α') και την ΠαΔ 4 - 1/1990/ΓΕΣ/ΔΥΓ/1ο.
 • Επιτρέπεται η λειτουργία ενός και μόνον κτηνιατρικού γραφείου για κάθε κτηνίατρο σε όλη την επικρατεία.
 • Στα λειτουργούντα από φυσικό πρόσωπο κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων επιτρέπεται η συστέγαση κτηνιατρείου ζώων συντροφιάς. Οι εν λόγω χώροι πρέπει να είναι απολύτως διακριτοί και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους.
 • Κατ' εξαίρεση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα χορηγείται και στο όνομα του κτηνιάτρου που είναι υπεύθυνος αποκλειστικής απασχόλησης σε συνεταιριστικό φορέα (συνεταιριστική οργάνωση, συνεταιριστική επιχείρηση, ομάδα παραγωγών) για τα ζώα εκτροφών των μελών. Στην περίπτωση που ο φορέας απασχολεί περισσότερους του ενός κτηνιάτρου, τότε η άδεια του κτηνιατρικού γραφείου παραγωγικών ζώων εκδίδεται στο όνομα του ενός και όλοι οι κτηνίατροι του φορέα έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης, οι δε συνταγές τους εκτελούνται από το συγκεκριμένο κτηνιατρικό γραφείο. Η προμήθεια, σε χονδρική τιμή, των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων γίνεται κατόπιν παραγγελίας του φορέα η οποία υπογράφεται από τον κτηνίατρο του κτηνιατρικού γραφείου διαφορετικά θεωρείται παράνομη. Το τιμολόγιο αγοράς των παραπάνω προϊόντων εκδίδεται στο όνομα του φορέα και όχι του κτηνιάτρου.
 • Απαγορεύεται στο κτηνιατρικό γραφείο η διενέργεια κτηνιατρικής εξέτασης και περίθαλψης ασθενών παραγωγικών ζώων. Οι εξετάσεις ή οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις μονάδες εκτροφής (σταβλικές εγκαταστάσεις).
 • Τα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων δεν αντιστοιχούν, σε καμία περίπτωση, σε καταστήματα πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων γιατί δεν πληρούν, βάσει νόμου, τις ίδιες προϋποθέσεις, επομένως δεν επιτρέπεται να διατηρούν μεγάλες ποσότητες κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων παρά μόνο τις αναγκαίες ποσότητες που χορηγούν άμεσα.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Εγχειρίδιο εμπορίας - διάθεσης - χρήσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, επιμέλεια Ειρ. Καστελλάνου - Θ. Κόλλιας, Ιούνιος 2012