Αδειοδότηση λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων χορηγείται από την οικεία περιφέρεια μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία.

 • Χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, σε προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες), σε ανώνυμες εταιρείες, σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιριστικές οργανώσεις, εφόσον διαθέτουν όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος υπεύθυνο επιστήμονα, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του ΠΔ 463/1987 (Α' 216) ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του ΠΔ 109/1989 (Α' 47) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται, ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
 • Ειδικά για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ιχθείς, ο ενδιαφερόμενος, αντί των πτυχίων που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να διαθέτει ή πτυχίο Βιολογικού Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο Χημικού Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και πιστοποιητικό ειδίκευσης ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα ιχθυολογίας σε Α.Ε.Ι. ή ισότιμες σχολές της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Ιχθυοκομίας - Αλιείας της Ανώτερης Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας και Αρδεύσεων - Δασοπονίας - Κτηνοτροφίας - Ιχθυοκομίας - Αλιείας των ΚΑΤΕΕ ή πτυχίο Γεωπονίας Α.Ε.Ι. του τμήματος Ζωικής Παραγωγής ή πτυχίο των ισότιμων με την πιο πάνω σχολή των ΚΑΤΕΕ σχολών ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα εφόσον απαιτείται.
 • Για τη χορήγηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα :
 1. την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ,
 2. να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές,
 3. να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή,υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α'), όπως ισχύει και καθ' υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ' υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων,
 4. να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχει άλλη απασχόληση σχετική με το αντικείμενο του επαγγέλματός του,
 5. να διαθέτει κατάστημα το οποίο να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
  • να αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητο χώρο εμβαδού τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τετραγωνικών μέτρων και να βρίσκεται στο ισόγειο,
  • να διαθέτει ως αποθήκη ιδιαίτερη αίθουσα στο ισόγειο, ανώγειο ή υπόγειο που να αποτελεί ένα κτίσμα μετά του ισογείου του καταστήματος. Η αποθήκη πρέπει να είναι κατάλληλη για την αποθήκευση ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων αναλόγων της κίνησης του κυρίως καταστήματος
  • να έχει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό και ύψος σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό
  • να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του υγειονομικού κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής κλπ.,
  • να εξασφαλίζει το ανενόχλητο των περιοίκων και το ακίνδυνο της παραμονής των εργαζομένων και συναλλασσόμενων,
  • να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης,
  • να έχει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων (εμβόλια κλπ.),
  • να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πινακίδα με το σήμα "V" σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώμα. Επίσης, να υπάρχει η ένδειξη "ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ" ή η ένδειξη "ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΧΘΥΩΝ" εφόσον πρόκειται για άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ιχθείς.
 • Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :
 1. υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι το κατάστημα δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 κεφ Β',
 2. αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας του ενδιαφερόμενου και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στα δημόσια βιβλία μεταγραφών,
 3. βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης,
 4. σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις του.
 • Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ισχύει για πέντε (5) έτη.
 • Η ανανέωση της άδειας γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία πριν παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις.
 • Ο αναφερόμενος παραπάνω υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων υποχρεούται να απασχολείται συνεχώς και αυτοπροσώπως στο κατάστημα και είναι υπεύθυνος αυτός ή νόμιμος αναπληρωτής του, σε περίπτωση απουσίας του, για την κανονική λειτουργία του.
 • Η αναπλήρωση του υπεύθυνου επιστήμονα γίνεται ύστερα από άδεια αναπλήρωσης που χορηγείται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη. Η άδεια αναπλήρωσης χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες σε περίπτωση απουσίας του για λόγους επιμόρφωσης, υγείας ή άλλος εξαιρετικούς λόγους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπεύθυνου επιστήμονα. Σε περίπτωση που ο προτεινόμενος αναπληρωτής του δεν έχει άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και είναι κάτοχος των ανάλογων πτυχίων που αναφέρονται παραπάνω, η σχετική αίτηση υπογράφεται και από τον προτεινόμενο αναπληρωτή.
 • Δε χορηγείται άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε ενδιαφερόμενους που :
 1. έχουν συνταξιοδοτηθεί για λόγους υγείας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή έχουν συμπληρώσει το ανώτατο όριο για την παροχή σύνταξης ή έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, έστω κι αν παραιτήθηκαν ή παραιτηθούν από το δικαίωμα λήψης της σύνταξης,
 2. έχουν τιμωρηθεί για παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας ή τους έχει ανακληθεί οριστικά η άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που εκδόθηκε στο όνομά τους.
 • Δεν επιτρέπεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ανακαλείται :
 1. σε περίπτωση συνταξιοδότησης του κατόχου της άδειας
 2. σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή αποχώρησης του υπευθύνου του καταστήματος, εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχει οριστεί άλλος υπεύθυνος που να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.
 • Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων αφαιρείται για χρονικό διάστημα από τρεις μέρες μέχρι έξι μήνες σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων περί κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, όπως ισχύουν κάθε φορά.
 • Οι κάτοχοι παλιών αδειών εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων σύμφωνα με το ν.δ. 220/73 (ΦΕΚ 272 Α') και το π.δ. 353/74 (ΦΕΚ 138 Α') μπορούν να τις ανανεώνουν μέχρι να συνταξιοδοτηθούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατά το χρόνο ανανέωσης διατάξεις, χωρίς να επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η εκχώρηση της άδειας σε άλλο πρόσωπο.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Εγχειρίδιο εμπορίας - διάθεσης - χρήσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, επιμέλεια Ειρ. Καστελλάνου - Θ. Κόλλιας, Ιούνιος 2012