Αποχώρηση μελών συνεταιρισμού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  1. Τα μέλη του συνεταιρισμού δεν μπορούν να αποχωρήσουν από αυτόν πριν περάσει χρονικό διάστημα τριών χρόνων, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
  2. Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη αίτηση του μέλους προς το συνεταιρισμό πριν από έξι (6) τουλάχιστον μήνες. Μέχρι τη χρονολογία της αποχώρησης εξακολουθεί το μέλος, που ζήτησε να αποχωρήσει, να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων μελών και να μετέχει στις γενικές συνελεύσεις. Όμως, από την ημέρα υποβολής της αίτησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τυχόν αξιώματα, που κατείχε σε όργανα του Συνεταιρισμού ή σε άλλη συλλογική αγροτική οργάνωση, στην οποία μετέχει ο συνεταιρισμός.
  3. Το μέλος που ζήτησε την αποχώρηση από το συνεταιρισμό μπορεί να την ανακαλέσει με έγγραφη δήλωσή του προς το συνεταιρισμό μέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, που η αποχώρησή του γίνεται οριστική. Επανάκτηση των αξιωμάτων που κατείχε αποκλείεται.