Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας εσωτερικών υδάτων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Επαγγελματίας αλιέας εσωτερικών υδάτων (λιμνών, ποταμών, λιμνοθαλασσών και λοιπών υδάτινων σχηματισμών γλυκών και υφάλμυρων υδάτων), νοείται το φυσικό πρόσωπο που ασκεί αλιευτική δραστηριότητα με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος και είναι εφοδιασμένο με ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας εσωτερικών υδάτων (λιμνών, ποταμών, λιμνοθαλασσών και λοιπών υδάτινων σχηματισμών γλυκών και υφάλμυρων υδάτων) είναι η άδεια η οποία επιτρέπει την άσκηση επαγγελματικής αλιείας και χορηγείται:

  1. Σε φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν κοινοτική ιθαγένεια ή είναι υπήκοοι τρίτης χώρας αλλά διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στη χώρα.
  2. Είναι ασφαλισμένοι σε σχετικό με την αλιευτική δραστηριότητα φορέα (ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΙΚΑ κ.λπ.).
  3. Είναι εγγεγραμμένοι στον αλιευτικό σύλογγο της περιοχής μόνιμης κατοικίας τους.

Απαγορεύεται η χορήγηση ατομικής επαγγελαμτικής άδειας αλιείας σε άτομα που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και σε ιδιωτικούς υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης καθώς και στους συνταξιούχους αυτών των κατηγοριών.

Επίσης, απαγορεύεται η χορήγηση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας σε ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους της κατηγορίας αυτής εκτός των περιπτώσεων εκείνων που το εισόδημά τους από άλλες πηγές χαρακτηρίζεται αγροτικό.

Για την ανανέωση της ατομικής άδειας επαγγελματία αλιέα επιπλέον των προϋποθέσεων 1, 2, 3 της παραπάνω παραγράφου ο αλιέας θα πρέπει να προσκομίσει και βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ (για τους πλοιοκτήτες ή συμπλοικτήτες) ή βεβαίωση απασχόλησης από τον ασφαλιστικό φορέα (για τους απασχολούμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας).