Βιολογική εκτροφή βοοειδών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ζώα ελευθέρας βοσκής
Ζώα ελευθέρας βοσκής
Ζώα ελευθέρας βοσκής

Στη βιολογική εκτροφή βοοειδών σημαντικό ρόλο παίζει η καταγωγή των ζώων. Αυτό σημαίνει ότι:

 • Πρέπει να προτιμώνται ντόπιες φυλές και τύποι, επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα των ζώων να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες και η ανθεκτικότητά τους σε ασθένειες.
 • Τα Βοοειδή πρέπει να προέρχονται από μονάδες βιολογικής κτηνοτροφίας.
 • Εάν στην μονάδα προϋπάρχουν βοοειδή, αυτά μπορούν να μετατραπούν.
 • Επιτρέπεται να εισάγονται ετησίως έως και το 10% των ενήλικων βοοειδών, θηλυκά ζώα τα οποία προέρχονται από μη βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ζώα βιολογικής εκτροφής και πάντα με την άδεια του IRIS.

Η περίοδος μετατροπής, δηλαδή το στάδιο μετάβασης από τη συμβατική στη βιολογική κτηνοτροφία διαρκεί:

 1. 12 μήνες προκειμένου για βοοειδή κρεατοπαραγωγής και
 2. 6 μήνες για ζώα γαλακτοπαραγωγής.

Όσο αφορά στη διατροφή τους τα ζώα πρέπει να εκτρέφονται με ζωοτροφές βιολογικής προέλευσης. Στο ημερήσιο σιτηρέσιο των ζώων πρέπει να προστίθεται χονδροαλεσμένη νωπή η αποξηραμένη ζωοτροφή. Στην κτηνιατρική αγωγή μιας βιολογικής εκτροφής χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση Φυτοθεραπευτικά η ομοιοπαθητικά προϊόντα. Εάν αποδειχθεί ότι τα παραπάνω είναι αναποτελεσματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικές αγωγές με φάρμακα η αντιβιοτικά. Όταν μία ομάδα ζώων υποβάλλεται σε περισσότερες των δύο η τριών κατά ανώτατο όριο θεραπευτικές αγωγές με χημικά συνθετικά αλλοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα η αντιβιοτικά εντός ενός έτους τα συγκεκριμένα ζώα ή τα προϊόντα που παράγονται από αυτά δεν επιτρέπεται να πωλούνται ως βιολογικά. Απαγορεύεται η προληπτική χρήση αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων η αντιβιοτικών. Απαγορεύεται επίσης η χρήση ουσιών για την προώθηση της ανάπτυξης ή της παραγωγής. Μετά την χρήση κάποιου φαρμάκου η περίοδος αναμονής πρέπει να είναι διπλάσια από αυτή που ορίζεται από το νόμο. Επιτρέπονται οι κτηνιατρικές αγωγές στα ζώα οι οποίες είναι υποχρεωτικές βάσει της εθνικής η κοινοτικής νομοθεσίας.

Στη βιολογική κτηνοτροφία η αναπαραγωγή θα πρέπει να βασίζεται σε φυσικές μεθόδους.

Η κοπή των κεράτων δεν επιτρέπεται συστηματικά στη βιολογική γεωργία. Ωστόσο για λόγους ασφαλείας ή όταν οι πρακτικές αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας ή της υγιεινής των ζώων επιτρέπονται ορισμένες από αυτές τις πρακτικές. Απαγορεύεται να κρατούνται τα ζώα δεμένα, εκτός και αν ο κτηνοτρόφος πιστοποιεί ότι η πρακτική αυτή επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας και θα χρησιμοποιηθεί μόνο επί ορισμένη χρονική περίοδο.

Τα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπους ή σε υπαίθριους χώρους άσκησης ή ελεύθερης κίνησης που μπορούν να είναι εν μέρει καλυμμένοι και πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς όποτε το επιτρέπει η φυσιολογική τους κατάσταση, οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του εδάφους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό στο ένα εκτάριο (10 στρέμματα) ο μέγιστος αριθμός κοπριάς δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή που παράγουν:

 • 5 Μόσχοι προς πάχυνση,
 • 5 Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους,
 • 3,3 Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έως δύο ετών,
 • 3,3 Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έως δύο ετών,
 • 2 Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και
 • 2,5 Άλλες αγελάδες.

Στο pdf υπάρχουν πληροφορίες για τις υποχρεώσεις του παραγωγού που ακολουθεί βιολογική εκτροφή βοοειδών αλλά και τα στάδια εφαρμογής ενός προγράμματος βιολογικής κτηνοτροφίας.px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php