Διαδικασία εγγραφής ποικιλιών στον εθνικό κατάλογο

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Υποβολή αίτησης

Υποβάλλεται αίτηση στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών από το δημιουργό ή κάτοχο της ποικιλίας ή το νόμιμο εκπρόσωπο του που κατοικεί στην Ελλάδα και έχει ορισθεί με εξουσιοδότηση από το δημιουργό της ποικιλίας.

Η αίτηση εξετάζεται, ως προς την πληρότητα των αναγραφομένων στοιχείων και εφ' όσον έχουν καταβληθεί τα προβλεπόμενα κατά φυτικό είδος τέλη (Υ.Α 58590/11-12-2001, ΦΕΚ ). Κατόπιν καταχωρείται σε ειδικό μητρώο ποικιλιών και ανοίγεται φάκελος με τον αριθμό μητρώου της ποικιλίας, που περιλαμβάνει τη σχετική αλληλογραφία και όλα τα στοιχεία για την υπό εξέταση ποικιλία.

Εξέταση ποικιλιών

Η εξέταση των προς εγγραφή ποικιλιών γίνεται σύμφωνα με ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς κατά φυτικό είδος και περιλαμβάνει:

  • Δοκιμές Δ.Ο.Σ (Διάκριση - Ομοιομορφία - Σταθερότητα) διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών. Από τις δοκιμές αυτές λαμβάνονται παρατηρήσεις των μορφολογικών, φυσιολογικών και αγρονομικών χαρακτηριστικών της ποικιλίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η διάκρισή της από άλλες γνωστές ποικιλίες, η ομοιομορφία και η σταθερότητά της.
  • Δοκιμές Κ.Α.Χ ( διάρκεια τουλάχιστον 2 έτη για όλες τις καλλιέργειες εκτός της μηδικής για την οποία η διάρκεια των δοκιμών είναι 3 έτη). Από τις δοκιμές αυτές λαμβάνονται όλες οι παρατηρήσεις οι σχετικές με την καλλιεργητική αξία και χρησιμότητα της ποικιλίας σε σχέση με ποικιλίες μάρτυρες που επιλέγονται από τις γνωστές και ευρέως καλλιεργούμενες ποικιλίες. Δοκιμές Κ.Α.Χ δεν γίνονται για τα κηπευτικά.
  • Εργαστηριακές εξετάσεις για τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας.

Ονοματολογία των ποικιλιών

Το επίσημο ή εμπορικό όνομα της ποικιλίας μπορεί να δοθεί από τον αιτούντα με την υποβολή της αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση αυτός υποχρεούται, με την έναρξη των δοκιμών του δευτέρου έτους, να γνωρίσει εγγράφως το τελικό όνομα της ποικιλίας. Το Ινστιτούτο, με βάσει τα ισχύοντα περί ονοματολογίας στην Ε.Ε., εξετάζει το όνομα και σε συνεργασία με τον αιτούντα καθορίζει την τελική ονομασία (Κανονισμός 930/2000 της Επιτροπής της Ε.Ε.).

Γνωμοδότηση Τεχνικής Επιτροπής Πολ/κού Υλικού (ΤΕΠΥ) - Εγγραφή

Ο φάκελος της προς εγγραφή ποικιλίας πρέπει να είναι πλήρης με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Σε αντίθετη περίπτωση η ποικιλία δεν προτείνεται για γνωμοδότηση προς εγγραφή στην Τ.Ε.Π.Υ.

Μετά τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων των δοκιμών, αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια τεχνική επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τ.Ε.Π.Υ), προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει για την εγγραφή της ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο ή την απόρριψή της στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η απόφαση του οποίου δημοσιεύεται σε φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Παραμονή των ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο

Η εγγραφή της ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο έχει 10ετή ισχύ για τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα κηπευτικά και την πατάτα και 30ετή ισχύ για δενδρώδη και αμπέλια.

Δύο χρόνια πριν τη λήξη της ισχύος της εγγραφής της ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο, ο κάτοχός της έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανανέωση παραμονής της ποικιλίας, με αίτησή του που υποβάλλει στο τέλος Δεκεμβρίου του 8ου έτους, μαζί με το αντίστοιχο παράβολο.

Σύνδεσμοι