Διαδικασίες ασφαλιστικής κάλυψης ζωικού κεφαλαίου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας είναι μια δήλωση, που υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Ο παραγωγός δηλώνει το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των προϊόντων που καλλιεργεί, ανεξάρτητα αν παίρνει ή όχι επιδότηση για αυτά. Αντίστοιχα, αν κάποιος είναι κτηνοτρόφος δηλώνει το σύνολο των ζώων που εκτρέφει.

Αναγγελία ζημιάς

Ο κτηνοτρόφος ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή ΕΛΓΑ αναγγέλλει τηλεφωνικά τη ζημιά την ίδια ή το αργότερο την επομένη ημέρα στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ που ανήκει ο Δήμος / Κοινότητα όπου ασκείται η εκτροφή.

Συμπλήρωση δήλωσης ζημιάς

Στη δήλωση ζημιάς οπωσδήποτε πρέπει ν' αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κτηνοτρόφου, οι αριθμοί του δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ), του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου Αγροτών, η διεύθυνση κατοικίας, η τοποθεσία της μονάδας που ζημιώθηκε, το είδος του ζωικού κεφαλαίου και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία.

Ο Ανταποκριτής του ΕΛΓΑ, αφού παραλάβει τη δήλωση ζημιάς, την καταχωρίζει στο ειδικό πρωτόκολλο του ΕΛΓΑ και παραδίδει στον ασφαλισμένο αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, τα τέλη εκτίμησης που καταβλήθηκαν και η χρονολογία παραλαβής της δήλωσης

Διαδικασίες εκτίμησης

Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες εκτιμητικής των ζώων από έναν εκτιμητή του ΕΛΓΑ μέσα σε 48 ώρες από την αναγγελία. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το ζημιωθέν ζωικό, ενώ οφείλει να διατηρήσει ως "μάρτυρα" κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα του ζητηθεί.

Κοινοποίηση

Το πόρισμα εκτίμησης κοινοποιείται στον Ανταποκριτή, ενώ παράλληλα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος προκειμένου να λάβει γνώση. Το πόρισμα της εκτίμησης που διενεργήθηκε γίνεται οριστικό μετά την πάροδο δέκα ημερών από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησης. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση, αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης, με αίτηση που πρέπει να καταθέσει στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο εκτιμητές που ορίζονται από τον ΕΛΓΑ, το δε πόρισμά τους είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ΄ αυτού άλλο ένδικο μέσο.

Εκκαθάριση

Το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με :

  • Τον αριθμό ζημιωθέντων ζώων
  • Το ποσοστό κάλυψης της ζημιάς
  • Το συντελεστή αποζημίωσης (0,80 - 1)
  • Την τιμή αποζημίωσης (ενιαίες για όλη την επικράτεια, καθορίζονται εντός του Ιανουαρίου και ισχύουν για ένα έτος)

Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους στους ατομικούς λογαριασμούς ΑΤΕ. Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ παραγράφεται μετά διετία από την έκδοση της εντολής.

Σύνδεσμοι