Διαδικασίες ασφαλιστικής κάλυψης φυτικού κεφαλαίου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας είναι μια δήλωση, που υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο παραγωγός δηλώνει το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των προϊόντων που καλλιεργεί, ανεξάρτητα αν παίρνει ή όχι επιδότηση για αυτά. Αντίστοιχα, αν κάποιος είναι κτηνοτρόφος δηλώνει το σύνολο των ζώων που εκτρέφει.

Αναγγελία ζημιάς

Ο ανταποκριτής του ΕΛΓΑ μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τότε που έγινε η ζημιά στις καλλιέργειες από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, είναι υποχρεωμένος ν΄ αναγγείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΑ, τη χρονολογία, το είδος και τις εκτάσεις που ζημιώθηκαν. Ο ασφαλισμένος του οποίου ζημιώθηκαν οι καλλιέργειες, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής που περίμενε να συγκομίσει από κάθε αγροτεμάχιο κατ΄ είδος καλλιέργειας, έχει υποχρέωση μέσα σε 12 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, να υποβάλλει τη δήλωση ζημιάς στον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ του Δήμου/Κοινότητας στην αγροτική περιοχή όπου βρίσκονται τα αγροτεμάχια.

Η δήλωση ζημιάς μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον παραγωγό ή από τρίτο πρόσωπο.

Συμπλήρωση δήλωσης ζημιάς

Στη δήλωση ζημιάς οπωσδήποτε πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καλλιεργητή, οι αριθμοί του δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ), του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου Αγροτών, η διεύθυνση κατοικίας, η τοποθεσία του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, το είδος και η ποικιλία της καλλιέργειας και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία.

Ο Ανταποκριτής του ΕΛΓΑ, αφού παραλάβει τη δήλωση ζημιάς, την καταχωρίζει στο ειδικό πρωτόκολλο του ΕΛΓΑ και παραδίδει στον ασφαλισμένο αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, τα τέλη εκτίμησης που καταβλήθηκαν και η χρονολογία παραλαβής της δήλωσης.

Διαδικασίες εκτίμησης

Η εκτίμηση της ζημιάς κάθε αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της γεωπονικής επιστήμης από ένα και μόνο γεωπόνο - εκτιμητή του ΕΛΓΑ.

Ο ΕΛΓΑ ανάλογα με την εποχή που συνέβη η ζημιά και το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας που πλήγηκε, καθορίζει το χρόνο διενέργειας της εκτίμησης της ζημιάς. Η ημερομηνία που θα αρχίσουν οι εκτιμήσεις στην περιοχή κάθε Δήμου / Κοινότητας γίνεται γνωστή στους ενδιαφερομένους ασφαλισμένους με ανακοίνωση που τοιχοκολλάται από τον ανταποκριτή στα γραφεία του Δήμου / Κοινότητας

Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το αγροτεμάχιο που έπαθε ζημιά, ενώ οφείλει να δώσει στον εκτιμητή κάθε πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο του ζητηθεί. Ο εκτιμητής όσες φορές το κρίνει σκόπιμο μπορεί να προβαίνει σε προεκτίμηση της ζημιάς πριν από την οριστική εκτίμηση, καθώς και στην παρακολούθηση της καλλιέργειας που ζημιώθηκε πριν την οριστικοποίηση της εκτίμησης, οπότε και καταχωρίζει το πόρισμα της εκτίμησης που διενεργήθηκε, κατά είδος και ποικιλία καλλιέργειας, και για κάθε αγροτεμάχιο χωριστά σε ειδικό έντυπο και το υποβάλλει στον ΕΛΓΑ.

Κοινοποίηση

Ο ανταποκριτής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση και μάλιστα την ίδια ημέρα της παραλαβής των Δηλώσεων Ζημιάς να καλέσει με σχετική πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλάται στα Γραφεία του Δήμου/Κοινότητας, τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, να λάβουν γνώση των πορισμάτων της εκτίμησης.Το πόρισμα της εκτίμησης που διενεργήθηκε γίνεται οριστικό μετά την πάροδο δέκα ημερών από της επομένης ημέρας τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα ημερών, ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση, αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης, με αίτηση που πρέπει να καταθέσει στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο γεωπόνους, που ορίζονται από τον ΕΛΓΑ, είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ΄ αυτού άλλο ένδικο μέσο.

Εκκαθάριση

Όταν γίνονται ζημιές στη φυτική παραγωγή από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια σε ποσοστό μέχρι και του είκοσι στα εκατό (20%) της συνολικής παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατ΄ είδος και ποικιλία καλλιέργειας, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά (δεν αποζημιώνονται).

Αν η ζημιά είναι μεγαλύτερη από 20%, καταβάλλεται αποζημίωση ίση προς ποσοστό 88%, του πάνω από το 15% ποσοστού ζημιάς. Στις περιπτώσεις ζημιών από παγετό στα καρποφόρα δένδρα ο ΕΛΓΑ καταβάλλει αποζημίωση ίση προς ποσοστό 88% του πάνω του 30% συνολικού ποσοστού ζημιάς, ενώ για ζημιές από αρκούδα καταβάλλει αποζημίωση ίση προς το 100% του πάνω του 5% συνολικού ποσοστού ζημιάς.

Ειδικότερα, το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με:

  • Την κατά στρέμμα ή δένδρο παραγωγή και τον αντίστοιχο αριθμό στρεμμάτων ή δένδρων
  • Το ποσοστό της ζημιάς
  • Την τιμή αποζημίωσης κατά μονάδα προϊόντος

Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους εκτός από ειδικές δικαιολογημένες εξαιρέσεις, μετά την έναρξη της συγκομιδής του προϊόντος, κατά προτίμηση με ταχυδρομικές επιταγές σε μετρητά. Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ παραγράφεται μετά διετία από την έκδοση της εντολής αυτής .

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι