Δικαιούχοι υποβολής αίτησης καταχώρησης ονομασίας ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Διακαίωμα υποβολής αίτηση καταχώρησης μιας ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) έχει κάθε ομάδα παραγωγών, η οποία ανεξάρτητα από την νομική της μορφή, αποτελείται από παραγωγούς ή/και μεταποιητές, που ασχολούνται με το συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο. Κάθε ομάδα παραγωγών που υποβάλει αίτηση καταχώρησης ΠΟΠ ή ΠΓΕ οφείλει κατ' αρχήν να αποδείξει ότι η προτεινόμενη ονομασία ανταποκρίνεται στους ορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού 510/06 και πιο συγκεκριμένα:

  • "ονομασία προέλευσης": το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου,
  1. που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη χώρα,
  2. του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και
  3. του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
  • "Γεωγραφική ένδειξη": το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου:
  1. που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, και
  2. του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή, και
  3. του οποίου η παραγωγή ή/και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Θεωρούνται επίσης ως "ονομασίες προέλευσης" ή "γεωγραφικές ενδείξεις", τα παραδοσιακά, γεωγραφικά ή μη, ονόματα που περιγράφουν ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο το οποίο πληρεί τους όρους που προβλέπονται πιο πάνω.

Βιβλιογραφία

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php