Δικαιώματα ενίσχυσης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα δικαιώματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : στα εκτατικά και στα ειδικά και ενεργοποιούνται μέσω της υποβολής στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά έτος, αίτησης ενιαίας ενίσχυσης στην οποία δηλώνονται, αντίστοιχα, οι εκτάσεις ή/και το ζωικό κεφάλαιο των παραγωγών. Τα ατοµικά δικαιώµατα (συνολικά ή µέρος αυτών) µπορούν να µεταβιβάζονται µε κληρονοµιά ή δωρεά, να πωλούνται µε ή χωρίς την αρχική έκταση γης, ανάλογα µε την περίπτωση, ή ακόµα και να ενοικιάζονται, πάντα όµως µαζί µε την έκταση.

Το ατομικό δικαίωμα ενίσχυσης αποτελεί την ενίσχυση που θα εισπράττει ο παραγωγός ανά εκτάριο γης. Η αξία του υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό ποσό ενίσχυσης που έλαβε ο παραγωγός τα έτη 2000, 2001 και 2002 με τον μέσο όρο της έκτασης που χρησιμοποιήθηκε κατά την συγκεκριμένη τριετία (2000-2002) για την είσπραξη των συγκεκριμένων ενισχύσεων.

Tα δικαιώματα είναι κυρίως εκτατικά. Για τον καθορισμό του αριθμού των εκτατικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης κάθε παραγωγού, ελήφθησαν υπόψη οι επιλέξιμες εκτάσεις (ο αριθμός αυτών ορίστηκε ως ίσος με τον τριετή μέσο αριθμητικό όρο του συνόλου των επιλέξιμων εκτάσεων που κατά την περίοδο αναφοράς έδωσαν δικαίωμα σε άμεσες ενισχύσεις). Το ποσό αναφοράς που αντιστοιχεί στα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κάθε παραγωγού, ισούται με τον τριετή μέσο όρο των συνολικών ποσών των ενισχύσεων που είχε λάβει, στο πλαίσιο των διαφόρων τομέων άμεσης ενίσχυσης, κατά την περίοδο αναφοράς. Η μοναδιαία αξία καθ’ ενός εκ των εκτατικών δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης, προέκυψε από τη διαίρεση του ποσού αναφοράς του παραγωγού με τον αριθμό των καθορισθέντων εκτατικών δικαιωμάτων του.

Τα ειδικά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης εκδόθηκαν αποκλειστικά για παραγωγούς που την περίοδο αναφοράς είχαν λάβει πριμοδοτήσεις για ζωικά καθεστώτα και είτε δεν είχαν καθόλου επιλέξιμες εκτάσεις είτε η μοναδιαία αξία των εκτατικών δικαιωμάτων τους ήταν ανώτερη των 5000 ευρώ ανά εκτάριο (η μοναδιαία αξία τόσο των εκτατικών όσο και των ειδικών δικαιωμάτων παραγωγών που έλαβαν ενισχύσεις προερχόμενες από τα ζωικά καθεστώτα άμεσης στήριξης δε γίνεται να υπερβαίνει τα 5000 ευρώ).

Η απόκτηση δικαιωμάτων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Τέλος, καλό είναι να επισημάνουμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα μετατροπής των ειδικών δικαιωμάτων σε εκτατικά όπως αναφέρεται στο [ Gaia learning] παράγραφος 1.2.18.1.Γ σελ. 26.