Εισαγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας από τρίτες χώρες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται τα είδη των υγειονομικών πιστοποιητικών, που απαιτούνται για τις εισαγωγές ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους από τρίτες χώρες :

Α / Α Είδος Κατάλογος τρίτων χωρών Υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων
1 Ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας και ανοιχτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις Παράρτημα ΙΙΙ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251 / 2008 Παράρτημα IV μέρος Α κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251 / 2008
2 Διακοσμητικά υδρόβια ζώα που προορίζονται για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις Παράτρτημα ΙΙΙ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251 / 2008 Παράτρτημα IV μέρος Β κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251 / 2008
3 Αλιευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση Αποφάσεις Παράρτημα ΙΙ 2006 / 766 / ΕΚ + 2004 / 432 / ΕΚ Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 2074 / 2005 προσάρτημα V παράρτημα VI, Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1250 / 2008
4 Δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνοφόρα και θαλάσσια γαστερόποδα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο Αποφάσεις παράρτημα Ι 2006 / 766 / ΕΚ + 2004 / 432 / ΕΚ Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 2074 / 2005 προσάρτημα V παράρτημα VI, Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1250 / 2008
5 Λοιπά είδη ζώντων υδρόβιων οργανισμών Παράγραφος 1 ιδ.) απόφασης ΥΓ 393733 / 22 - 8 - 1986 Ανάλογα με το είδος
6 Μεταποιημένα δίθυρα μαλάκια που ανήκουν στο είδος Acanthocardia Tuberculatum Χρειάζεται επιπλέον το συμπληρωματικό υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας του Κανονισμού 1664 / 2006

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται οι απαιτήσεις - πιστοποιήσεις εισαγωγής ζώων υδατοκαλλιέργειας από τρίτες χώρες :

Είδος εκμετάλλευσης Ορίζεται / περιγράφεται στην αντίστοιχη διάταξη Διάθεση στις απαιτήσεις της αγοράς για εισαγωγή στις διάφορες εκμεταλλεύσεις Απαιτήσεις εισαγωγής / διαμετακόμισης στις διάφορες εκμεταλλεύσεις
Εκμεταλλεύσεις (που δεν εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες) Άρθρο 31 (1) (η) της Απόφασης 2006 / 88 / ΕΚ Άρθρα 15 - 17 της Απόφασης 2006 / 88 / ΕΚ Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1251 / 2008
Χώρος καλλιέργειας μαλακίων Άρθρο 3 (1) (ι) της Απόφασης 2006 / 88 / ΕΚ
Περιοχές μετεγκατάστασης Άρθρο 3 (1) (ι) της Απόφασης 2006 / 88 / ΕΚ
Ανοιχτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις Άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1251 / 2008
Κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις (καταστήματα ζώων συντροφιάς, κήπους, τεχνητές λίμνες κήπων, εμπορικά ενυδρεία) Άρθρο 2 (2) της Απόφασης 2006 / 88 / ΕΚ, Άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1251 / 2008 Άρθρο 21 της Απόφασης 2006 / 88 / ΕΚ, Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1251 / 2008 Άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1251 / 2008
Κέντρα αποστολής, κέντρα καθαρισμού και παρεμφερείς περιοχές Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853 / 2004 : Σημείο 2.7 "Κέντρο αποστολής", Σημείο 2.8 "Κέντρο καθαρισμού" Άρθρο 18 και 19 της Απόφασης 2006 / 88 / ΕΚ Άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1251 / 2008
Εγκαταστάσεις που δεν είναι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας αλλά στις οποίες διατηρούντυαι υδρόβια ζώα που δεν προορίζονται για διάθεση στην αγορά (πχ. ερευνητικές εκμεταλλεύσεις) Άρθρο 4 (4) (α) της Απόφασης 2006 / 88 / ΕΚ Άρθρο 15 - 17 της Απόφασης 2006 / 88 / ΕΚ Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1251 / 2008
Εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας Άρθρα 3 (1) (ιδ) και 4 (4) (β) της Απόφασης 2006 / 88 / ΕΚ
Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που διαθέτουν στην αγορά ζώα υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά και μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853 / 2004 Άρθρο 4 (4) (γ) της Απόφασης 2006 / 88 / ΕΚ
Εγκαταστάσεις καραντίνας Παράρτημα Ι, σημείο (ιγ) της Οδηγίας 2006 / 88 / ΕΚ Άρθρο 17 και 20 της Απόφασης 2006 / 88 / ΕΚ

Για την εισαγωγή από τρίτες χώρες ζωντανών υδρόβιων ζώων, που προορίζονται για υδατοκαλλιέργειες, εμπλουτισμό υδάτων, ενυδρεία εκπαιδευτικού ή ψυχαγωγικού σκοπού κτλ. απαιτείται άδεια εισαγωγής της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής, στην περιοχή της δικαιοδοσίας της οποίας βρίσκεται η εκμετάλλευση προορισμού των εν λόγω ειδών.

Για την έκδοση άδειας εισαγωγής απαιτείται η υοποβολή σχετικής αίτησης - δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο :

  • κάτοχο ή νομικά υπεύθυνο καλλιέργειας, εγκατάστασης ψυχαγωγικής αλιείας ενυδρείου κλπ.
  • έμπορο, ο οποίος είναι εγκεκριμένος και καταχωρημένος στο μητρώο της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής, σύμφωνα με την απόφαση ΥΓ 253848 / 30 - 4 - 2002, τηρεί αρχείο στοιχείων για τις αφικνούμενες παρτίδες και τους τελικούς παραλήπτες και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές του τόπου προορισμού.

Εφόσον εξετάστηκε το αίτημα και δεν συντρέχουν λόγοι άρνησης έκδοσης της σχετικής άδειας όπως :

  • υγειονομικά περιοριστικά μέτρα στην εκμετάλλευση ή τη ζώνη προορισμού,
  • έλλειψη ειδικών μέτρων βιολογικής ασφάλειας στην εκμετάλλευση προορισμού,
  • περιοριστικά μέτρα στη χώρα καταγωγής κλπ,

εντός 2 εργάσιμων ημερών πρέπει να χορηγείται άδεια εισαγωγής από υγειονομικής κτηνιατρικής πλευράς, για κάθε παρτίδα εισαγωγής, όπως η έννοια του όρου καθορίζεται στην παράγραφο 2 ε) του άρθρου 55 του ΠΔ 420 / 1993.

Σχετικές σελίδες