Ημερολόγιο ταξιδιού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το ημερολόγιο ταξιδιού, συνοδεύει απαραίτητα την αποστολή των μεταφερόμενων ζώων, στα ταξίδια μεγάλης διάρκειας, δηλαδή αυτά που υπερβαίνουν τις 8 ώρες και λαμβάνουν χώρα μεταξύ των κρατών - μελών ή στην περίπτωση της εξαγωγής σε τρίτες χώρες τουλάχιστον μέχρι το σημείο εξόδου από το κοινοτικό έδαφος. Αποτελείται από τα ακόλουθα 5 τμήματα :

  1. Τμήμα 1 - Προγραμματισμός
  2. Τμήμα 2 - Τόπος αναχώρησης
  3. Τμήμα 3 - Τόπος προορισμού
  4. Τμήμα 4 - Δήλωση του μεαφορέα
  5. Τμήμα 5 - Υπόδειγμα έκθεσης ανωμαλιών

Οι σελίδες του ημερολογίου ταξιδίου πρέπει να είναι κολλημένες μεταξύ τους.

Τμήμα 1 - Προγραμματισμός

Συμπληρώνεται από το διοργανωτή ο οποίος είναι το αρμόδιο πρόσωπο, για τον προγραμματισμό της συνολικής διάρκειας του ταξιδιού, εκτός των στοιχείων που αφορούν τους αριθμούς των κτηνιατρικών πιστοποιητικών και παραλαμβάνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία αναχώρησης από την αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης με τρόπο που καθορίζει η εν λόγω αρχή.

Ο διοργανωτής είναι δυνατόν να είναι :

  • μεταφορέας (ή και μη μεταφορέας) που αναθέτει με υπεργολαβία σε έναν τουλάχιστον άλλο μεταφορέα μέρος του ταξιδιού,
  • φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αναθέσει ταξίδι σε έναν ή περισσότερους μεταφορείς.

Οι εν λόγω μεταφορείς πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας τύπου 2, τα οχήματά τους να έχουν εγκριθεί και να μπορούν να επιδείξουν τα πιστοποιητικά έγκρισης των οχημάτων και οι συνοδοί των ζώων να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας.

Στην περίπτωση που ο διοργανωτής είναι μεταφορέας στο κελί 1.1 του τμήματος 1 συμπληρώνεται το όνομα του μεταφορέα και ο αριθμός της άδειας του μεταφορέα.

Στο κελί 1.2 συμπληρώνεται το όνομα του υπεύθυνου για το ταξίδι, που είναι ο οδηγός και ο συνοδηγός.

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, φορτώνονται ζώα από περισσότερους του ενός τόπους αναχώρησης ή τα ζώα εκφορτώνονται σε περισσότερους τόπους προορισμού θα πρέπει να φαίνονται οι επιμέρους τόποι αναχώρησης και προορισμού αντίστοιχα κουτί 3.1 και 4.1). Επίσης, στο κελί 3.2 και 3.3 συμπληρώνεται η ημερομηνία και η ώρα αναχώρησης, ενώ στα κελιά 4.2 και 4.3 συμπληρώνονται η ημερομηνία και η ώρα άφιξης.

Στο κελί 5.3 συμπληρώνονται από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής του τόπου αναχώρησης, οι αριθμοί των κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών.

Στο κελί 6.1 συμπληρώνονται η ονομασία των τόπων που πραγματοποιούνται η ενδιάμεση ωριαία στάση, η 24ωρη ανάπαυση καθώς και η μεταφόρτωση (τόπος που τα ζώα αλλάζουν μεταφορικό μέσο με ή χωρίς εκφόρτωση). Ενώ στα κελιά 6.2 συμπληρώνονται η ημερομηνία, η ώρα άφιξης στον καθένα από τους προαναφερόμενους τόπους. Στο κελί 6.3 συμπληρώνεται η διάρκεια παραμονής σε ώρες, στους τόπους ωριαίας στάσης, 24ωρης ανάπαυσης καθώς και της μεταφόρτωσης.

Παρότι το τμήμα 1 δε φέρει κελί για τη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του τόπου αναχώρησης των ζώων, η οποία εκδίδει και εγκρίνει το ημερολόγιο ταξιδιού, το τμήμα 1 πρέπει να είναι πάντα σφραγισμένο από υην παραπάνω αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης. Το ημερολόγιο ταξιδιού έχει ισχύ μέχρι 10 ημέρες από την ημερομηνία σφράγισής του.

Συνεπώς το τμήμα 1 του ημερολογίου ταξιδίου πρέπει να έχει συμπληρωμένα τα παραπάνω πεδία και να φέρει την υπογραφή του διοργανωτή και την υπογραφή και τη σφραγίδα του επίσημου κτηνιάτρου, ο οποίος εγκρίνει το ημερολόγιο ταξιδίου και επαληθεύει τη διάρκεια ισχύος του.

Τμήμα 2 - Τόπος αναχώρησης

Τα επιμέρους σημεία από το 1 έως 7 συμπληρώνονται από τον κάτοχο των ζώων (φύλακας ή υπεύθυνος κέντρου συγκέντρωσης του τόπου αναχώρησης των ζώων ή ο διοργανωτής) και τα επιμέρους σημεία 8 έως 11 από τον επίσημο κτηνίατρο ο οποίος επιβλέπει τις φορτώσεις των ζώων. Στο κελί 7 κάτω από τη δήλωση του φύλακα των ζώων, στον τόπο αναχώρησης υπογράφει ο εν λόγω φύλακας, ο οποίος επιβεβαιώνει τη δυνατότητα μεταφοράς των ζώων.

Στο κελί 9 είναι δυνατόν ο επίσημος κτηνίατρος του τόπου αναχώρησης να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του από τον έλεγχο που διεξήγαγε, πέραν του ονοματεπώνυμού του και της ταχυδρομικής του διεύθυνσης.

Στο κελί 11 υπογράφει ο επίσημος κτηνίατρος και θέτει τη σφραγίδα του.

Και τα δύο παραπάνω πρόσωπα συμπληρώνουν αντίστοιχα τα επιμέρους σημεία που τους αφορούν, πριν το όχημα εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις του τόπου αναχώρησης.

Συνεπώς το τμήμα 2 του ημερολογίου ταξιδίου πρέπει να έχει συμπληρωμένα τα παραπάνω πεδία και να φέρει την υπογραφή του διοργανωτή και την υπογραφή και τη σφραγίδα του επίσημου κτηνιάτρου, ο οποίος εγκρίνει τη φόρτωση των ζώων, την ικανότητα των ζώων για την μεταφορά, τα χρησιμοποιούμενα οχήματα και τις πρακτικές μεταφοράς.

Τμήμα 3 - Τόπος προορισμού

Συμπληρώνονται τα επιμέρους σημεία 1 - 7 από τον φύλακα των ζώων που παραλαμβάνει τα ζώα ή από τον ιδιοκτήτη ή εκτροφέα των ζώων, στον τόπο τελικού προορισμού ή από τον επίσημο κτηνίατρο του τόπου προορισμού ή του σημείου εξόδου, εάν αυτός πραγματοποιήσει επίσημο έλεγχο στον τόπο προορισμού ή στο σημείο εξόδου, όταν τα ζώα έχουν προορισμό την τρίτη χώρα.

Στο κελί 4.3 συμπληρώνονται τα στοιχεία του οδικού οχήματος δηλαδή ο αριθμός της πινακίδας του οχήματος και ο αριθμός του πιστοποιητικού έγκρισης του οχήματος.

Στο κελί 4.4 συμπληρώνεται η μέση επιφάνεια φόρτωσης ανά ζώο, η οποία υπολογίζεται διαιρώντας την επιφάνεια φόρτωσης των ορόφων, η οποία προκύπτει από το πιστοποιητικό έγκρισης του οχήματος διά του αριθμού των ζώων που έχουν φορτωθεί. Ο αριθμός των ζώων προκύπτει από το κελί 4 του τμήματος 2 του ημερολογίου ταξιδίου.

Στο κουτί 4.5 συμπληρώνονται αντίστοιχα τα κελιά της συμμόρφωσης ή της μη συμμόρφωσης, εάν το υπόλοιπο του ημερολογίου ταξιδίου έχει συμπληρωθεί πλήρως και τα όρια ταξιδιού δεν έχουν παραβιαστεί.

Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση έχει καταγραφεί τις επιμέρους στήλες του 5.2 θα πρέπει να αναγράφεται και στην έκθεση ανωμαλιών του τμήματος 5 του σχεδίου δρομολογίου, αντίγραφο του οποίου επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης, που έκδωσε και σφράγισε το ημερολόγιο ταξιδιού.

Στην περίπτωση που ο τόπος προορισμού βρίσκεται εκτός κοινοτικής επικράτειας, οι επίσημοι κτηνίατροι των σημείων εξόδου :

καταχωρίζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν στο τμήμα 3 "Τόπος προορισμού" του ημερολογίου ταξιδίου, κρατούν αντίγραφο του εκτυπώματος του ταχογράφου το οποίο ζητούν από τον μεταφορέα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού 1 / 2005.

Συνεπώς το τμήμα 3 του ημερολογίου ταξιδίου πρέπει να έχει συμπληρωμένα τα παραπάνω πεδία και να φέρει την υπογραφή του φύλακα (ιδιοκτήτη ή κτηνοτρόφου που παραλαμβάνει τα ζώα) στον τόπο προορισμού ή την υπογραφή και τη σφραγίδα του επίσημου κτηνιάτρου, του τόπου προορισμού ή του σημείου εξόδου οι οποίοι καταγράφουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησαν.

Τμήμα 4 - Δήλωση μεταφορέα

Συμπληρώνεται από τον οδηγό / συνοδό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για να καταγραφούν τα πραγματικά γεγονότα (πραγματικό δρομολόγιο που ακολουθήθηκε, πραγματικοί χρόνοι ταξιδιού και διαστήματα παροχής τροφής, νερού και ανάπαυσης των ζώων, αιτιολογία των τυχόν διαφοροποιήσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διαδρομή ή του εντοπισμού νεκρών ή τραυματισμένων ζώων) κατά τη διενέργεια της μεταφοράς. Τα επιμέρους σημεία του τμήματος αυτού πρέπει να συμπληρωθούν σε κάθε στάδιο του ταξιδιού, ώστε κατά τον έλεγχο των σταδίων αυτών, από τον επίσημο κτηνίατρο, να είναι σε θέση αυτός να επαληθεύσει ότι η μεταφορά πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των απαιτήσεων του κανονισμού.

Οποιαδήποτε διαφοροποίηση μεταξύ του προγραμματισμένου και του πραγματικού διενεργηθέντος ταξιδιού, θα πρέπει να αιτιολογείται ο αριθμός τυχόν θανάτων ή τραυματισμών ζώων, που έλαβαν χώρα καθώς και οι λόγοι των θανάτων ή των τραυματισμών.

Ειδικότερα συμπληρώνονται η ημερομηνία και η ώρα άφιξης και αναχώρησης στα σημεία ανάπαυσης, μεταφόρτωσης ή εξόδου, η διάρκεια στάσης και η αιτιολογία στάσης (για ανάπαυση, μεταφόρτωση ή στάση σε σημείο εξόδου).

Στην περίπτωση που ο μεταφορέας πραγματοποιήσει την 24ωρη στάση, ο υπεύθυνος του σημείου ανάπαυσης των ζώων και ο κτηνίατρος της αρμόδιας αρχής που επιβλέπει τη λειτουργία του εγκεκριμένου σημείου στάσης, θέτουν την υπογραφή και τη σφραγίδα τους στο κουτί "Αιτιολόγηση". Ο επίσημος κτηνίατρος με την υπογραφή του, επιβεβαιώνει ότι τα ζώα είναι ικανά να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Συμπληρώνεται η πραγματική ημερομηνία και ώρα άφιξης στον τόπο προορισμού και συγκρίνεται με την αντίστοιχη στα σημεία 4.2 και 4.3 του τμήματος 1 του ημερολογίου ταξιδίου.

Τόσο ο οδηγός / οι οδηγοί και ο μεταφορέας υπογράφουν το τμήμα 4 του ημερολογίου ταξιδίου, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των καταγεγραμμένων πληροφοριών και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του τόπου αναχώρησης για οποιοδήποτε συμβάν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο των ζώων, επιστρέφοντας όλα τα τμήματα του ημερολογίου ταξιδίου στην αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης, εντός 1 μηνός από την ολοκλήρωσή του.

Συνεπώς το τμήμα 4 του ημερολογίου ταξιδίου πρέπει να έχει συμπληρωμένα τα παραπάνω πεδία και να φέρει την υπογραφή του οδηγού / των οδηγών και του μεταφορέα. Επίσης πρέπει να έχει επαληθευτεί η περίπτωση της 24ωρης στάσης σε εγκεκριμένο σημείο στάσης με υπογραφή του υπεύθυνου του σημείου ανάπαυσης των ζώων και του κτηνιάτρου της αρμόδιας αρχής που επιβλέπει τη λειτουργία του εγκεκριμένου σημείου στάσης. Ο μεν μεταφορέας επιβεβαιώνει την ορθότητα των γεγονότων που έχουν καταγραφεί από τον οδηγό / τους οδηγούς του, ενώ ο κτηνίατρος με την υπογραφή του επιβεβαιώνει ότι τα ζώα είναι ικανά να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Τμήμα 5 - Έκθεση ανωμαλιών

Οποιοδήποτε πρόσωπο διαπιστώσει μη συμμόρφωση της διενεργούμενης μεταφοράς, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, υποχρεούται να συμπληρώσει και να στείλει στην αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης την έκθεση ανωμαλιών, επισυνάπτοντας αντίγραφο και των υπολοίπων τμημάτων του ημερολογίου ταξιδίου.

Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται επίσημοι κτηνίατροιπου διενεργούν έλεγχο, μεταφορείς και φύλακες των ζώων στους τόπους αναχώρησης και προορισμού.

Στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του επίσημου κτηνιάτρου η μη συμμόρφωση, υποχρεώνει τον υπεύθυνο της μεταφοράς ή των ζώων να λάβει μέτρα για τη διόρθωση των παρατυπιών πριν το ταξίδι συνεχιστεί και ενημερώνει τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.

Συνεπώς το τμήμα 5 του ημερολογίου ταξιδίου στην περίπτωση που συμπληρωθεί από τα προαναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να φέρει την υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου ή του μεταφορέα ή των φυλάκων, οι οποίοι καταγράφουν τις μη συμμορφώσεις που εντόπισαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ο μεταφορέας επιβεβαιώνει την ορθότητα των γεγονότων που έχουν καταγραφεί από τον οδηγό / τους οδηγούς.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Συμβουλευτικός οδηγός για την εφαρμογή του Κανονισμού 1 / 2005 - Προστασία των ζώων κατά την μεταφορά", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων